مقاله بررسي رابطه سبك مديريت با جو سازماني حاكم بر مراكز و واحدهاي منطقه ۶ دانشگاه پيام نور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه سبك مديريت با جو سازماني حاكم بر مراكز و واحدهاي منطقه ۶ دانشگاه پيام نور
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوع مديريت
مقاله جو سازماني
مقاله سازمان گرايي
مقاله منطقه ۶ دانشگاه پيام نور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرفاني نصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي رابطه سبك مديريت و جو سازماني حاكم بر مراكز و واحدهاي منطقه ۶ دانشگاه پيام نور، طي يك مطالعه پيمايشي كليه روسا و ۱۷۱ نفر از كاركنان ـ كه به شيوه تصادفي ساده انتخاب شده بودند ـ پرسشنامه تعيين نوع مديريت لوتانز و پرسشنامه توصيف جو سازماني هالپين و كرافت را تكميل نمودند. سپس، داده ها استخراج شد و، با استفاده از شاخصهاي آمار توصيفي و آزمون آماري مربع كاي، آزمون دقيق فيشر و ضريب في و با به كارگيري نرم افزار آماريSPSS ، تجزيه و تحليل شد.
نتايج نشان داد كـه هيچ يك از روسا عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور نيستند؛ بيشتر كاركنان (۸۳٫۷%) مرد و ميانگين سن آنان ۳۲ سال است؛ از لحاظ ميزان تحصيلات، بيشتر آنان (۳۵٫۸%) ليسانس هستند و رشته تحصيلي غالب آنها (۶۸٫۲%) علوم انساني است؛ از نظر وضعيت استخدام، اكثر كاركنان (۴۳٫۷%) قراردادي و تنها ۲۱٫۱ آنان رسمي و ۳۵٫۲% نيز روزمزد، پاره وقت، پروژه اي، مامور و يا پيماني اند؛ از اين ميان، فقط ۳٫۳% عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور هستند؛ ميانگين سابقه خدمت كاركنان در پيام نور ۵ سال و ميانگين سابقه مديريت روسا در اين دانشگاه ۲ سال است. همچنين، نتايج بيانگر آن است كه نوع مديريت ۸۶٫۹% مراكز و واحدهاي منطقه ۶ دانشگاه پيام نور مبتني بر سازمان گرايي است و جو سازماني ۷۹٫۱% مراكز و واحدهاي مورد مطالعه باز مي باشد.
تجزيه و تحليل استنباطي يافته ها بيانگر آن است كه بين نوع مديريت و جو سازماني حاكم بر مراكز و واحدهاي منطقه ۶ دانشگاه پيام نور رابطه معني داري وجود ندارد؛ به طوري كه، در اكثر مراكز، نوع مديريت سازمانگرا و جو سازماني باز حاكم است. در ضمن، نتايج نشان داد كه عوامل جنس، سن، ميزان تحصيلات و رشته تحصيلي، وضعيت استخدام و نوع خدمت، سابقه خدمت و مديريت پيام نور نقش اثرگذاري بر نوع مديريت و جو سازماني حاكم بر مراكز و واحدهاي منطقه ۶ دانشگاه پيام نور ندارند. در خاتمه، ضمن اشاره به محدوديتهاي تحقيق، پيشنهادهاي پژوهشي و كاربردي ارايه گرديد.