مقاله بررسي رابطه سبک هاي فرزندپروري و طرحواره هاي ناسازگار اوليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۲۳۹ تا ۲۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه سبک هاي فرزندپروري و طرحواره هاي ناسازگار اوليه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرحواره ناسازگار اوليه
مقاله سبک هاي فرزندپروري
مقاله طرحواره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهامت فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ثابتي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسي سهم سبک هاي فرزندپروري در پيش بيني طرحواره هاي ناسازگار اوليه صورت گرفته است. به اين منظور ۱۵۰ دانشجوي دختر دانشکده ادبيات و علوم انساني و کشاورزي دانشگاه فردوسي (۲۰ تا ۲۷ ساله) به شيوه سهميه اي غيراحتمالاتي انتخاب و دو پرسشنامه سبک هاي فرزند پروري ديانا بامريند و فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره (SQ-SF) را پر کردند. متغيرهاي مورد نظر پژوهشگر در چارچوب نظريه هاي سبک هاي فرزندپروري ديانا بامريند و طرحواره هاي ناسازگار اوليه(EMSs)  جفري يانگ مورد بررسي قرار گرفتند. تحليل نتايج به دست آمده با استفاده از تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد که سبک فرزند پروري مقتدرانه پيش بيني کننده معناداري براي سطوح پايين تر طرحواره ناسازگار طرد/ پي ثباتي (F1.88=6.786, p<0.05) و سبک فرزندپروري سهل گير پيش بيني کننده سطوح بالاتر طرحواره استحقاق/ بزرگ منشي(F1.93=8.764, p<0.05)  است.