مقاله بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با مدارا در بين دانشجويان دانشکده هاي علوم اجتماعي دانشگاه هاي تهران و علامه طباطبايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله جامعه شناسي ايران از صفحه ۶۴ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با مدارا در بين دانشجويان دانشکده هاي علوم اجتماعي دانشگاه هاي تهران و علامه طباطبايي
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله اعتماد
مقاله شبکه هاي رسمي و غيررسمي
مقاله مدارا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شارع پور محمود
جناب آقای / سرکار خانم: آزادارمكي تقي
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه حضور انسان هاي متفاوت در محل زندگي، کار و عرصه اجتماع از حساسيت ويژه اي برخوردار است. از آنجا که وجود چنين تنوعي ممکن است باعث ايجاد درگيري در صحنه اجتماع گردد لازم است تا با اجراي پژوهش هاي علمي زمينه همزيستي افراد متفاوت فراهم شود. تحقيق حاضر با استفاده از نظريه سرمايه اجتماعي پاتنام به دنبال بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مولفه هاي آن با مدارا مي باشد. روش تحقيق پيمايشي بوده و تعداد ۲۲۰ نفر از دانشجويان دانشکده هاي علوم اجتماعي دانشگاه تهران و علامه طباطبايي که در نيم سال اول سال تحصيلي ۱۳۸۸-۸۷ مشغول به تحصيل بوده اند به طور خوداجرا به پرسش نامه پاسخ داده اند. نتايج تحقيق نشان مي دهد که از ميان متغيرهاي سرمايه اجتماعي، اعتماد نهادي با تمامي ابعاد مدارا رابطه معکوس و معناداري داشته است. همچنين رابطه مستقيم و معناداري بين مشارکت در شبکه هاي غير رسمي سياسي و شبکه هاي رسمي با ابعاد مدارا مشاهده شده است. نتايج تحليل رگرسيوني حاکي از آن است که از ميان متغيرهاي سرمايه اجتماعي و متغيرهاي زمينه اي چهار متغير اعتماد نهادي، سن، شبکه هاي غيررسمي سياسي و سرمايه اجتماعي انحصاري و ارتباطي مهم ترين تبيين کننده هاي مدارا مي باشند.