مقاله بررسي رابطه سرمايه اجتماعي شبکه و سلامت روان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۲۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه سرمايه اجتماعي شبکه و سلامت روان
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله سرمايه اجتماعي شبکه
مقاله سلامت روان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كامران فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: ارشادي خديجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي تاثيرات روابط اجتماعي که از آن به عنوان سرمايه اجتماعي شبکه نام برده مي شود، بر سلامت روان (جسماني، اضطراب، کارکرد، افسردگي) مي پردازد. مهم ترين عواملي که بر اين پديده تاثير مي گذارند عواملي هستند که روابط اجتماعي را متاثر مي کنند (روابط غيررسمي افراد مورد توجه است). بهداشت روان افراد نيز اهميت فراوان دارد. درصورت وجود سلامت روان افراد قادرند به دور از تعارضات رفتاري عمل کنند، و اين روند با وجود سرمايه اجتماعي ممکن مي شود. محتواي سرمايه اجتماعي شامل ارزش ها، هنجارها و پيوندهاي اجتماعي است که در روابط اجتماعي شکل مي گيرد. بدين طريق افراد قابليت هاي خود را افزايش مي دهند و از حمايت هاي محيطي و اجتماعي موجود در شبکه هاي ارتباطي خود برخوردار مي شوند.
در اين تحقيق، نظريه هاي مختلف سرمايه اجتماعي را مورد مطالعه قرار مي دهيم، به ويژه نظريه ولمن در مورد مدل اجتماع رها شده و سلامت روان (نظريه شخصيت سالم).
داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه و با شيوه مصاحبه جمع آوري شد، جامعه آماري کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر ساري است که در سال ۸۷ تعداد آن ۴۹۱۵ نفر بوده است. نمونه ۳۰۰ نفري از طريق نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم استفاده شده است.
سرمايه اجتماعي داراي ويژگي هاي ساختي، تعاملي و کارکردي است و بعد کارکردي (حمايت متقابل) مورد سنجش قرار گرفته است. براي سنجش سلامت روان آزمون GHO استفاده شده است. نتايج نشان مي دهند که هر چه سرمايه اجتماعي افراد در بعد کارکردي بيشتر شود، سلامت رواني نيز افزايش مي يابد. افراد شاغل و متاهل از سرمايه اجتماعي بالاتر و سلامت رواني بيشتري برخوردارند. زنان انواع زنانه تر حمايت (عاطفي) و مردان انواع مردانه تر حمايت (مالي، عملي، اطلاع رساني) را فراهم مي کنند.
همچنين نحوه ادراکات و نگرش هاي افراد در مورد اعضاي شبکه بر سلامت روان آنان موثر بوده است.