مقاله بررسي رابطه سلامت سازماني مدارس با عملکرد مديران مدارس مقاطع سه گانه تحصيلي آموزش و پرورش شهرستان مراغه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۱۷۵ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه سلامت سازماني مدارس با عملکرد مديران مدارس مقاطع سه گانه تحصيلي آموزش و پرورش شهرستان مراغه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت سازماني
مقاله مدارس
مقاله عملکرد
مقاله اثربخشي
مقاله مديريت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيك زاده جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: سرمست بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خويشي بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقيق حاضر بررسي رابطه سلامت سازماني مدارس با عملکرد مديران مدارس مقاطع سه گانه تحصيلي آموزش و پرورش شهرستان مراغه مي باشد. براي اين منظور سلامت سازماني مدارس بر اساس نظريه پارسونز در سه بعد؛ سلامت سطح نهادي سازماني (يگانگي نهادي)، سلامت سطح اداري سازماني (مراعات، ساخت دهي، حمايت منابع و نفوذ مدير)، سلامت سطح فني سازماني (روحيه و تاکيد علمي) تعريف و در اين راستا سه فرضيه اصلي و هفت فرضيه فرعي تنظيم شده است. جامعه آماري تحقيق حاضر مديران مقاطع سه گانه تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي و متوسطه) مي باشد که تعداد آنها ۲۴۸نفر است. به علت محدود بودن تعداد جامعه آماري، از روش سرشماري يا تمام شماري استفاده شد. به عبارتي، کل جامعه آماري به عنوان نمونه آماري در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوري اطلاعات، دو پرسشنامه، شامل پرسشنامه سلامت سازماني با ۴۰ سوال و پرسشنامه عملکرد مديران با ۲۸ سوال است. براي پايايي ابزار سنجش از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضريب پايايي پرسشنامه سلامت سازماني ۰٫۹۱ و پرسشنامه عملکرد ۰٫۹۵ برآورد شده است. که پس از سنجش روايي و پايايي آنها در اختيار نمونه آماري قرار گرفت. پس از جمع آوري پرسشنامه ها، اطلاعات حاصله با استفاده از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شد. بدين ترتيب که با استفاده از روش آماري توصيفي، اطلاعات حاصله تلخيص، طبقه بندي شده و در سطح استنباطي براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از آزمونr همبستگي پيرسون با نرم افزار spss استفاده گرديد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها، نشان دهنده رد فرضيه اصلي اول و فرضيه هاي فرعي آن و تاييد فرضيه هاي اصلي دوم و سوم و فرضيه هاي فرعي آنها مي باشد. به عبارتي، بين ميزان سلامت سطح نهادي مدارس و عملکرد مديران مدارس مقاطع سه گانه تحصيلي آموزش و پرورش شهرستان مراغه رابطه معني داري وجود ندارد. ولي بين ميزان سلامت سطح اداري و فني مدارس با عملکرد مديران مدارس مقاطع سه گانه تحصيلي آموزش و پرورش شهرستان مراغه رابطه معني داري وجود دارد.