مقاله بررسي رابطه سلامت سازماني مدارس و فرسودگي شغلي دبيران (مورد مطالعه: مدارس راهنمايي شهرستان مهاباد در سال تحصيلي ۸۷ – ۱۳۸۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه سلامت سازماني مدارس و فرسودگي شغلي دبيران (مورد مطالعه: مدارس راهنمايي شهرستان مهاباد در سال تحصيلي ۸۷ – ۱۳۸۶)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت سازماني
مقاله يگانگي نهادي
مقاله نفوذ مدير
مقاله رعايت
مقاله ساخت دهي
مقاله حمايت منابع
مقاله روحيه
مقاله تاکيد علمي
مقاله فرسودگي شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي مقدم ابوبكر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، تعيين رابطه سلامت سازماني مدارس با فرسودگي شغلي دبيران راهنمايي است. متغير پيش بين سلامت سازماني مدرسه، با هفت بعد يگانگي نهادي، نفوذ مدير، ساخت دهي، مراعات، حمايت منابع، روحيه و تاکيد علمي و متغير ملاک (معيار) فرسودگي شغلي با سه بعد خستگي عاطفي، مسخ شخصيت و فقدان موفقيت فردي در نظر گرفته شده است. به منظور اندازه گيري متغير ها از دو پرسشنامه۱ – پرسشنامه سلامت سازماني هوي و همکارانش (O.H.I) و ۲- پرسشنامه فرسودگي شغلي مزلچ و جکسون (M.B.I) استفاده شده است. جامعه آماري۳۰۰  نفر دبير مدارس راهنمايي شهرستان مهاباد در سال تحصيلي ۸۷ – ۸۶ در نظر گرفته شده است و از ميان آن ها ۱۷۰ نفر با روش طبقه اي انتخاب شدند. پس ازپخش پرسشنامه ها ۱۶۵ پرسشنامه برگشت داده شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. روش تحقيق اين پژوهش همبستگي است. براي تجزيه و تحليل داده ها آزمون ضريب همبستگي پيرسون و جزئي، رگرسيون دو متغيره و چند متغيره، آزمونT  مستقل و تحليل واريانس يکراهه استفاده شد. نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان داده است که بين دو متغير سلامت سازماني مدرسه و فرسودگي شغلي دبيران رابطه معکوس و معنادار وجود دارد (r=0.34 و P<0.01) همچنين با ثابت نگه داشتن متغيرهاي تعديل کننده (جنسيت، سن، سابقه خدمت و مدرک تحصيلي) رابطه دو متغير سلامت سازماني و فرسودگي شغلي معکوس و معنادار به دست آمد. نتايج پژوهش نشان دادکه فرسودگي شغلي با بعد نفوذ مدير (r=-0.08 و P>0.05) رابطه معناداري ندارد. اما با ابعاد يگانگي نهادي (r=-0.35 و P<0.01)، رعايت (r=-0.26 و P<0.01)، ساخت دهي (r=-0.37 و P<0.01)، حمايت منابع (r=-0.34 و P<0.01) روحيه (r=-0.65 وP<0.01 ) و تاکيد علمي (r=-0.56 و P<0.01) در سطح ۰٫۰۱ همبستگي معکوس و معناداري را نشان داده است. در مجموع تجزيه و تحليل يافته ها نشانگر آن است که از طريق سلامت سازماني و ابعاد آن مي توان به به تبيين و پيش بيني فرسودگي شغلي دبيران پرداخت. بنابراين محققين و مديران سطوح مختلف سازمان هاي آموزشي بايد بيش از پيش به سلامت سازماني مدارس توجه کنند و در اين راستا پيشنهادهايي جهت سالم سازي جو مدارس ارایه شده است.