مقاله بررسي رابطه شخصيت پويا با نيات كارآفريني و موفقيت کارراهه در کارکنان حوزه ستادي و مراکز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۲۰۶ تا ۲۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه شخصيت پويا با نيات كارآفريني و موفقيت کارراهه در کارکنان حوزه ستادي و مراکز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شخصيت
مقاله کارکنان علوم پزشکي و وابسته
مقاله دانشگاه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي شمس آبادي فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از آن جايي که داشتن خلاقيت، نيات کارآفريني و همچنين موفقيت در كارراهه و احساس رضايت از كار راهه در محيط هاي كاري در پيشبرد اهداف سازمان بسيار اهميت دارد و از سويي متغيرهاي تفاوت هاي فردي زيادي با آنان مرتبط مي باشند، بنابراين هدف در اين پژوهش، تعيين نقش شخصيت پويا بر نيات کارآفريني و موفقيت کارراهه ذهني و عيني در کارکنان حوزه ستادي و مراکز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بود.
روش بررسي: مطالعه حاضر از نوع تحقيقات توصيفي ـ همبستگي بود. نمونه اين پژوهش را ۲۸۰ نفر از کارکنان حوزه ستادي و مراکز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در تابستان ۱۳۸۷ تشکيل دادند که از طريق روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي جمع آوري اطلاعات عبارت از مقياس شخصيت پويا(PPS) ، مقياس نيات کارآفريني Crant وShapero، مقياس خشنودي کارراهه، فرم بررسي شخصيت Jackson (PRF) براي سنجش انگيزش پيشرفت، مقياس ميل پيشرفت در کارراهه بود. پايايي تمامي ابزارها، بالاي ۰٫۷ گزارش شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار آماري ۱۳ SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج رگرسيون سلسله مراتبي نشان داد که در مرحله اول، مجذور ضريب همبستگي ۲۶ درصد است يعني ۲۶ درصد واريانس بين متغيرهاي شاهد و نيات کارآفريني مشترک است و در مرحله دوم، وقتي شخصيت پويا به معادله اضافه مي گردد، اين ميزان به ۰٫۳۴ افزايش مي يابد يعني واريانس افزوده انحصاري بين شخصيت پويا و نيات کارآفريني ۰٫۰۸ مي باشد. همچنين واريانس افزوده انحصاري بين شخصيت پويا و موفقيت کارراهه ذهني ۰٫۰۳ مي باشد.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق همسو با ساير تحقيقات نشان داد که شخصيت پويا رابطه مهم و بسيار زيادي با متغيرهاي فردي و محيطي متعدد دارد. از اين جهت، شناسايي اين افراد مي تواند تاثير بسزايي در عملكرد و پيشبرد اهداف سازماني داشته باشد.