مقاله بررسي رابطه شرم با ابعاد خشم و مقايسه آن در دانشجويان دانشگاه هاي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۲۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه شرم با ابعاد خشم و مقايسه آن در دانشجويان دانشگاه هاي تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شرم
مقاله پرخاشگري
مقاله خصومت
مقاله جنسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورشهرياري مه سيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه شرم با خشم، خصومت، پرخاشگري فيزيكي و كلامي در ميان دانشجويان دختر و پسر دانشگاه هاي تهران بود.
جامعه آماري اين پژوهش كليه دانشجويان دانشگاه هاي تهران در سال تحصيلي ۸۶ – ۸۵ بودند، كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي ۲۷۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. دو پرسشنامه عاطفه خودآگاه (Tosca) و پرسشنامه پرخاشگري باس وپري (۱۹۹۲) اجرا شد، كه چهار بعد مختلف پرخاشگري فيزيكي، پرخاشگري كلامي، خصومت و خشم را بررسي مي كند. روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش از نوع علي – مقايسه اي بود. رابطه بين شرم و ابعاد خشم و نيز تفاوت هاي جنسيتي در اين هيجان ها با آزمون فرضيه هايي بررسي شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي، آزمون t و تحليل واريانس استفاده شد.
يافته ها نشان داد بين شرم و پرخاشگري فيزيكي، خصومت و خشم رابطه معناداري در هر دو جنس وجود دارد. در بررسي بين تفاوت هاي دو جنس يافته ها نشان مي دهد بين پرخاشگري فيزيكي و شرم تفاوت ها معنادار است و زنان در مقايسه با مردان پرخاشگري خود را بيشتر به صورت كلامي بروز مي دهند. در ضمن خصومت با تمامي متغيرهاي درنظر گرفته شده به جز پرخاشگري كلامي رابطه مثبت معنادار داشت.