مقاله بررسي رابطه ضريب هوشي با رويش زودهنگام دندان مولر اول دايمي در کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۶۰ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ضريب هوشي با رويش زودهنگام دندان مولر اول دايمي در کودکان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضريب هوشي
مقاله رويش زودهنگام
مقاله رويش دندان
مقاله اولين مولر دايمي
مقاله كودكان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سراج بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: شهرابي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: افشار حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مشرفيان شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صنعتي ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: شادفر مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: خرازي فرد محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عوامل ناشناخته موضعي و سيستميک موثر بر رشد و تکامل دندان بسيارند. برخلاف تاخير در رويش دندان، در مورد رويش زودهنگام مطالعات کمي انجام شده است . هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط ضريب هوشي (IQ) با زمان رويش دندان مولر اول دايمي در کودکان مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي دهان ۶۵۲ کودک شامل ۳۳۷ پسر و ۳۱۵ دختر توسط يک دندانپزشک و به وسيله آينه پلاستيکي يک بار مصرف در زير نور طبيعي معاينه شد و بر روي ۴۴ نفر از اين کودکان که معيارهاي لازم را داشتند (۲۲مورد و۲۲شاهد با تعداد مساوي از دو جنس) آزمون هوش توسط روانشناسي که نسبت به اين مطالعه Blind بود در شرايط استاندارد انجام گرفت. گروه «مورد» شامل کودکاني بود که همه يا قسمتي از حداقل يکي از دندانهاي مولر اول دايمي آنها در سن کمتر از محدوده طبيعي رويش، در دهان رويت شود. گروه «شاهد» مشابه گروه «مورد» بودند ولي بدون رويش. هر کدام از گروهها با آزمون t-test آناليز شدند.
يافته ها: از نظر IQ بين دو جنس اختلاف آماري معني دار نبود، همچنين بين گروه «مورد» و «شاهد» از نظر سن اختلاف آماري وجود نداشت. اما متوسط IQ در گروه «مورد» و «شاهد» به ترتيب حدود صد و سي و ۱۱۹ نمره بود که به لحاظ آماري معني دار بود. (p<0.01) که گوياي ضريب هوشي بالاتر کودکان با رويش زودهنگام نسبت به کودکان گروه شاهد است.
نتيجه گيري: کودکاني که داراي سلامت کامل مي باشند اما دندان مولر اول دايمي آنها زودهنگام رويش مي يابد، ضريب هوشي (IQ) بالاتري نسبت به همتايان خود دارند. (p<0.01)