مقاله بررسي رابطه عزت نفس و انگيزش پيشرفت در ورزشكاران موفق و ناموفق استان آذربايجان غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه عزت نفس و انگيزش پيشرفت در ورزشكاران موفق و ناموفق استان آذربايجان غربي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عزت نفس
مقاله انگيزش پيشرفت
مقاله ورزشكاران موفق
مقاله ورزشكاران ناموفق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سيدعامري ميرحسن
جناب آقای / سرکار خانم: زماني ثاني سيدحجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عزت نفس عامل رشد رواني افراد بوده و اثرات برجسته اي را در جريان فكري، احساسات، ارزش ها و هدف هاي فرد ايفا مي كند و باعث انگيزش پيشرفت در فرد مي شود. هدف از اين پژوهش بررسي رابطه عزت نفس و انگيزش پيشرفت در ورزشکاران موفق و ناموفق استان آذربايجان غربي است.
مواد و روش ها: آزمودني هاي تحقيق ۲۰۰ نفر ورزشکار مرد و زن بودند که به دو گروه تقسيم شدند: ۱۰۰ ورزشکار موفق که در سال ۱۳۸۷ در مسابقات رسمي داخلي و يا بين المللي موفق به کسب مدال شده بودند و ۱۰۰ ورزشکار ناموفق در کسب مدال. ابزار اندازه گيري تحقيق پرسش نامه انگيزش پيشرفت ورزشي (SOQ) گيل و ديتر (۱۹۸۸) و فرم تجديد نظر شده پرسشنامه عزت نفس کوپر- اسميت (۱۹۷۸) بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون و آزمون تي مستقل در سطح معني داري α<0.05 استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد بين عزت نفس و انگيزش پيشرفت در هر دو گروه رابطه معني دار مثبت وجود دارد. همچنين نتايج آزمون تي مستقل تفاوت معني داري را بين عزت نفس و انگيزش پيشرفت ورزشکاران موفق و ناموفق نشان داد يعني عزت نفس و انگيزش پيشرفت ورزشکاران موفق در مقايسه با ورزشکاران ناموفق به طور معني داري بالاتر بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد باورهاي ورزشكاران در عملكردشان تاثير مي گذارد. بنابراين جهت دستيابي به آمادگي بدني و مهارت هاي ورزشي از طريق برنامه ريزي هاي صحيح در جلسات تمريني و فراهم کردن شرايط آموزشي به گونه اي که ورزشکاران در تجربيات حرکتي خود به موفقيت برسند، باعث مي شود که ورزشکار خود را با کفايت احساس کند و اين احساس کفايت از مهمترين متغيرهاي انگيزشي است كه سبب افزايش انگيزش پيشرفت در ورزشکار مي شود. بنابراين به مربيان توصيه مي شود با بازخورد و تقويت هاي به موقع و حمايت هاي ضروري و انتقادهاي سازنده، موجبات آگاهي ورزشکاران از توانايي هاي خود را فراهم نمايند تا از اين طريق سبب افزايش انگيزش پيشرفت آنها شوند.