مقاله بررسي رابطه عفونت هليکوباکترپيلوري با ديابت قندي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۲۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه عفونت هليکوباکترپيلوري با ديابت قندي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت شيرين
مقاله عفونت
مقاله هليکوباکتر پيلوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرامت فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: مجلسي امير
جناب آقای / سرکار خانم: حدادي نژاد شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: منصف اصفهاني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: هليکوباکترپيلوري (H. pylori)بعنوان پاتوژن اصلي گاسترودئودونال شناخته شده و عامل بيماريهاي معده و اثني عشر مي باشد. هدف از مطالعه حاضر تعيين شيوع عفونت H. pylori در بيماران ديابت قندي وارتباط آن با علائم گوارشي فوقاني در بيماران ديابتي بود.
روش کار: در يک مطالعه مورد- شاهدي از آبان ۱۳۸۳ تا ارديبهشت ۱۳۸۶ در همدان تعداد ۷۹ بيمار ديابت قندي با علایم گوارشي فوقاني و۸۴ بيمار غير ديابتي با علایم گوارشي فوقاني وارد مطالعه شدند. تمام بيماران تحت اندوسکوپي قرار گرفتند و نمونه بيوپسي معده جهت هيستوپاتولوژي، رنگ آميزي گيمسا و تست اوره آز سريع  تهيه شد. نمونه سرم از هر دوگروه براي اندازه گيري تيتر آنتي بادي ضد H. pylori با روش ELISA گرفته شد. اندازه گيري هموگلوبين گليکوزيله (HbA1C) براي بيماران ديابتي در خواست شد.
نتايج: ميزان عفونت H. pylori در بيماران ديابتي ۴/۷۳% ودر بيمارن غير ديابتي ۱/۶۳% بود که از نظر آماري اختلاف معني دار نداشتند (۱۵۸/۰ =P) بين عفونت H.pyloriو علایم گوارشي فوقاني در هر دو گروه ارتباطي ديده نشد. تست سرولوژي براي  H. pylori در ۴/۵۴% بيماران ديابتي و۷/۶۰% بيماران غير ديابتي مثبت بود ولي ازنظر آماري ارتباط معني دار نداشتند(۴۱۷/۰ =P). بين تست اوره آز سريع دربيماران ديابتي وغيرديابتي از نظر آماري اختلاف معني دار بود(۹/۷۰% درمقابل ۲/۴۵%، ۰۰۱/۰ =P).
نتيجه نهايي: بنظر مي رسد عفونت  H. pylori  با ديابت قندي و علایم گوارشي فوقاني دربيمارن ديابت قندي ارتباط ندارد.