مقاله بررسي رابطه عفونت گوارشي هليكوباكترپيلوري با كانسر حنجره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۵ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه عفونت گوارشي هليكوباكترپيلوري با كانسر حنجره
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هليكوباكترپيلوري
مقاله كانسر حنجره
مقاله تست اوره آز سريع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوش باطن منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: نادرپور مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: دوست محمديان نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: راههاي تنفسي- گوارشي فوقاني اتيولوژي هاي مشترك زيادي مانند سيگار و الكل دارند.
چون حنجره قسمتي از راه تنفسي- گوارشي فوقاني است بنابراين مي توان فرض كرد كه
هليكوباكترپيلوري نقشي در پاتوژنز كانسر حنجره همانند معده ايفا مي كند. هدف اين مطالعه تعيين ارتباط بين هليكوباكترپيلوري (HP) معده و HP سطح بافتي حنجره با كانسر حنجره است.
روش كار: مطالعه ما يك مطالعه مورد- شاهدي در بخش گوش و حلق و بيني در يك بيمارستان آكادميك بود.
۶۵ بيمار با كانسر حنجره با ۶۵ مورد گروه كنترل بدون كانسر، تحت ازوفاگوگاسترودئودنوسكوپي و بيوپسي از معده قرار گرفتند. بيوپسي هاي ناحيه انتر و تنه معده براي وجود HP با تست اوره از سريع تحت ارزيابي قرار گرفتند. براي بررسي نقش HP در سطح بافتي حنجره، قطعات بافتي از اسكواموس سل كارسينوم و ضايعات خوش خيم حنجره براي وجود HP تحت ارزيابي بافت شناسي و تست اوره آز سريع قرار گرفت. داده ها با برنامه spss تحت تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: در دو گروه موارد مثبت تست اوره آز سريع براي HP معده مشابه بود. ۴۹٫۲ درصد در گروه مورد در مقابل ۴۰ درصد در گروه كنترل (P=0.290). اما در گروه كانسر حنجره موارد مثبت تست اوره آز سريع براي HP فقط تنه معده پايين تر و موارد مثبت تست اوره آز سريع براي HP انتر به تنهايي يا همراه تنه به طور قابل ملاحظه نسبت به گروه كنترل بالاتر بود (P=0.048).
در نمونه هاي بافتي در ۴۴ مورد كانسر حنجره و ۳۰ مورد ضايعات خوش خيم حنجره با ارزيابي هيستوپاتولوژيك و همچنين تست اوره آز سريع، HP يافت نشد.
نتيجه گيري: مطالعه ما نتوانست
HP را به عنوان يكي از اتيولوژي هاي بروز كانسر حنجره نشان دهد. اما از اين فرضيه حمايت مي كند كه وجود كلونيزاسيون HP فقط در ناحيه تنه با كاهش اسيديته معده اثر محافظتي و وجود آن در ناحيه انتر با افزايش اسيديته معده اثر محرك در بروز كانسر حنجره ايفا مي كند و به نظر مي رسد كه ريفلاكس اسيد اتيولوژي زمينه اي براي بروز كانسر حنجره باشد.