مقاله بررسي رابطه عليت ميان مولفه هاي توسعه پايدار در کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا (منا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۶۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه عليت ميان مولفه هاي توسعه پايدار در کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا (منا)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه پايدار
مقاله منطقه منا
مقاله آزمون عليت
مقاله مدل پوياي پانل ديتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشجاعيان حسيني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا که به «منا» معروف است، به دليل وجود ذخاير انرژي و جايگاه ژئوپلتيک خود به يکي از مناطق مورد توجه در جهان تبدل شده است. چالش توسعه پايدار در منطقه منا سال هاست که مورد بحث سازمان هاي بين المللي و محققان قرار گرفته است. در اين مقاله با بررسي روابط علي و معلولي ميان مولفه هاي چهارگانه توسعه پايدار، تلاش مي كنيم تا به شناختي بهتر از نحوه تعامل ميان اجزاي توسعه پايدار در منطقه دست يابيم. از اين رو در ابتدا با جمع آوري اطلاعات ۲۹ متغير نهادي، زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي، شاخص هاي توسعه با استفاده از روش تحليل مولفه هاي اصلي براي دوره زماني ۲۰۰۷-۲۰۰۰ ساخته شد. سپس اين ارتباط با استفاده از الگوي عليت گرنجر و مدل هاي پوياي پانل ديتا، مورد آزمون قرار گرفت. نتايج اين تحقيق به خوبي نشان مي دهد که توسعه اقتصادي که به بهاي تخريب محيط زيست اين منطقه به دست آمده، نه تنها نتوانسته موجب بهبود مولفه هاي غيراقتصادي توسعه پايدار شود، بلکه زمينه افول آن ها را فراهم كرده است.