مقاله بررسي رابطه علي عوامل تاثيرگذار درتقاضاي مسکن شهري استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه علي عوامل تاثيرگذار درتقاضاي مسکن شهري استان تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسکن
مقاله عليت گرنجر
مقاله هيسائو
مقاله سيمز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني صدرآبادي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مشفق سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تاثير و اهميت مسکن و نقش آن در اقتصاد کشور بر کسي پوشيده نيست. مسکن به عنوان يکي از نيازهاي اساسي خانوارها که نه تنها به عنوان سرپناه بلکه به صورت يک دارايي مهم نيز تلقي مي گردد و از ارزش بالاي اقتصادي برخوردار مي باشد. گسترش نرخ شهر نشيني بويژه در استان تهران با توجه به ويژگي هاي اقتصادي و سياسي خاصي که دارد باعث شده است تا کالاي مسکن در اين استان جايگاه مهمي پيدا کند.
در اين مطالعه، ارتباط علي بين متغيرهاي تاثير گذار بر تقاضاي مسکن با استفاده از داده هاي سري زماني در دوره ۸۴- ۱۳۶۰ در مناطق شهري استان تهران، پس از تجزيه و تحليل همگرايي آزمون هاي عليت گرنجر، هيسائو و سيمز به کار گرفته شده و اثر شوک ناشي از آن با مدل خودرگرسيون برداري تحليل شده است.
نتايج تحقيق نشان مي دهدکه روابط عليت بين متغيرهاي قيمت مسکن، تسهيلات بانکي، تعداد خانوارها و درآمد خانوارها با تقاضاي مسکن برقرار است و قيمت مسکن، بيشترين تاثير را در بي ثباتي تقاضا در دوره مورد بررسي داشته است.