مقاله بررسي رابطه عوامل اجتماعي با تعارض نقش هاي شغلي و خانوادگي در بين زنان شاغل شهر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه عوامل اجتماعي با تعارض نقش هاي شغلي و خانوادگي در بين زنان شاغل شهر کرمان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعارض کار-خانواده
مقاله ايفاي نقش
مقاله حمايت اجتماعي
مقاله زنان
مقاله کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گروسي سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: آدينه زاده راحله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايفاي نقش هاي شغلي و خانوادگي به طور هم زمان باعث تداخل نقش مي شود. گاهي اين تداخل مانع ايفاي صحيح نقش ها مي شود و تعارض کار-خانواده به وجود مي آيد. معمولا زنان بيش از مردان به علت انتظارات نقش خانوادگي دچار تعارض خانواده و کار مي شوند. اين تحقيق با استفاده از نظريه مرتون، گود و نظريه حمايت اجتماعي به بررسي عوامل موثر بر تعارض نقش هاي شغلي و خانگي بين زنان شاغل کرمان پرداخته است. اين پژوهش با استفاده از روش پيمايش و با ابزار پرسش نامه انجام شده است. نمونه شامل ۴۰۰ نفر زن متاهل صاحب فرزند شاغل در ادارات دولتي شهر کرمان بود. نتايج نشان داد که نزديک به دو سوم زنان تعارض دو حوزه را تجربه کرده اند. متغيرهاي تحصيلات زن، شيوه تقسيم کار سنتي در خانواده و انتظارات نقش خانوادگي با ميزان تعارض تجربه شده در خانواده رابطه مستقيم و معني دار داشت. در حالي که متغير سن زن، سابقه کار، تعداد فرزندان، حمايت توسط محل کار و حمايت خانوادگي با ميزان تعارض کار و خانواده رابطه معکوس داشت. نتايج تحليل رگرسيون نشان مي دهد که نحوه تقسيم کار خانگي ،حمايت خانوادگي ،انتظارات نقش شغلي، سابقه کار و حمايت در محل کار۰٫۳۳۴ تغييرات متغير وابسته را تبيين مي کنند.