مقاله بررسي رابطه عوامل خطر با حاملگي نابجا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۱۷۰ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه عوامل خطر با حاملگي نابجا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاملگي نابجا
مقاله عوامل خطر
مقاله مطالعه مورد- شاهدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نانكلي انيس الدوله
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي فريد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: حاملگي نابجا يکي از مشکلات شايع و مهم ترين عامل مرگ مادر در سه ماهه اول بارداري است. مطالعات انجام شده در خصوص عوامل خطر حاملگي نابجا تاکنون نتايج يکساني نداشته است. هدف مطالعه حاضر، بررسي عوامل خطر مرتبط با حاملگي نابجا در شهر کرمانشاه است.
روش ها: اين مطالعه مورد- شاهدي، عوامل خطر حاملگي نابجا را در دو گروه، شامل ۲۵۰ مورد حاملگي نابجا و ۵۰۰ زني که براي زايمان و يا سزارين مراجعه کرده بودند مقايسه مي کند. دو گروه از نظر عوامل مرتبط با بيماري هاي زنان، مامايي و متغيرهاي جمعيت شناختي مقايسه شدند. با استفاده از نرم افزار STATA، نسبت شانس و ۹۵ درصد فاصله اطمينان براي هر يک از متغيرها در مدل تک متغيره و چندمتغيره محاسبه گرديد.
يافته ها: متغيرهاي سن، بارداري بيشتر از ۲ بار و زايمان مساوي و يا بيشتر از سه، سقط و حاملگي نابجاي قبلي، سابقه بيماري التهابي لگن و جراحي هاي شکم و لگن، نازايي و درمان آن، بستن لوله و استفاده از آي يودي از لحاظ آماري با بروز حاملگي نابجا مرتبط بودند ( p<0.05 براي تمام متغيرها). در آناليز چندمتغيره، سن، بستن لوله، جراحي هاي شکم و لگن، سزارين، نازايي و القا تخمک گذاري با حاملگي نابجا مرتبط بودند.
نتيجه گيري: کنترل عوامل خطر حاملگي هاي خارج رحمي مي تواند در کاهش بار ناشي از اين بيماري موثر باشد. مطالعات بيشتر با حجم نمونه بالاتر از طريق ايجاد يک نظام ثبت نام مي تواند به شناسايي بيشتر و دقيق تر عوامل خطري همچون سيگار و بيماري هاي التهابي لگن کمک نمايد.