مقاله بررسي رابطه عوامل محيطي با پراکنش پوشش گياهي در حوزه آبخيز آق تقه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۴۳۱ تا ۴۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه عوامل محيطي با پراکنش پوشش گياهي در حوزه آبخيز آق تقه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصيات خاک
مقاله پوشش گياهي
مقاله تجزيه و تحليل مولفه هاي اصلي
مقاله حوزه آبخيز آق تقه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري كرباسك فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوانروي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فخيره اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: جباري ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوزه آبخيز آق تقه در بخش مرکزي مراوه تپه و از توابع شهرستان کلاله واقع در شرق گلستان مي باشد. در اين تحقيق منطقه مورد مطالعه ابتدا بر اساس مکتب براون-بلانکه مطالعه شد تا جوامع گياهي شناسايي شوند. سپس رابطه پوشش گياهي با عوامل محيطي به ويژه از جمله شيب، ارتفاع از سطح دريا و خصوصيات خاک از جمله، درصد شن، درصد سيلت، درصد رس، اسيديته، هدايت الکتريکي، درصد ماده آلي و شدت نفوذ به روش تجزيه و تحليل مولفه هاي اصلي (PCA) بررسي شد. براي اين منظور ۱۰۳ پلات در جوامع مختلف گياهي بر اساس روش منحني سطح-گونه تعيين و داده هاي مورد نظر برداشت گرديد. نتايج اين تحقيق نشان داد که از بين عوامل محيطي مورد بررسي مهمترين فاکتورهاي موثر در جداسازي تيپ هاي گياهي منطقه مورد مطالعه به ترتيب ارتفاع از سطح دريا، درصد شيب، درصد کربن، درصد شن، درصد سيلت، درصد رس و اسيديته مي باشد.