مقاله بررسي رابطه غيرخطي ميان درآمدهاي نفتي و رشد اقتصادي با استفاده از روش حدآستانه اي (مورد ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۲۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه غيرخطي ميان درآمدهاي نفتي و رشد اقتصادي با استفاده از روش حدآستانه اي (مورد ايران)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادي
مقاله درآمدهاي نفتي
مقاله رابطه غيرخطي
مقاله الگوي تصحيح خطاي آستانه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآرا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مكي نيري مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله وجود رابطه غيرخطي ميان درآمدهاي نفتي و رشد توليد حقيقي در اقتصاد ايران طي دوره ۱۳۸۶-۱۳۳۸ مبتني بر الگوي تصحيح خطاي آستانه اي مورد بررسي قرار مي گيرد. تخمين هاي به دست آمده نشان مي دهد که واکنش رشد اقتصادي به رشد درآمدهاي نفتي در رژيم پايين درآمدهاي نفتي، بيش تر از رژيم بالاي درآمدهاي نفتي است. حدآستانه رشد درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران ۳۷ درصد برآورد مي شود، به طوري که اگر رشد درآمدهاي نفتي از حدآستانه مذکور تجاوز کند، اثرات مثبت خود را از دست داده و تاثير معني داري بر رشد توليد ناخالص داخلي نخواهد داشت. به علاوه اثر موجودي سرمايه بر رشد اقتصادي، در سطوح پايين رشد درآمدهاي نفتي نيز به مراتب بيش تر از دوره هاي رونق درآمدهاي نفتي است. نتايج مذکور فرضيه نفرين منابع، افزايش فعاليت هاي رانت جويي و کاهش بهره وري را به ويژه در دوره هاي رونق بالاي درآمدهاي نفتي تاييد مي کند.