مقاله بررسي رابطه فرهنگ سازماني با استقرار مديريت کيفيت فراگير در مدارس استان سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۷۳ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه فرهنگ سازماني با استقرار مديريت کيفيت فراگير در مدارس استان سمنان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله مديريت کيفيت فراگير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني نادر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، با هدف بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با اجراي مديريت کيفيت فراگير در مدارس استان سمنان در سال تحصيلي ۱۳۸۶-۸۷ انجام شد. جامعه آماري پژوهش کليه معلمان مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه استان سمنان با تعداد ۵۶۲۹ نفر بوده است. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان ۳۶۱ نفر برآورد گرديد و به شيوه نمونه گيري خوشه اي و تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از دو پرسشنامه فرهنگ سازماني رابينز (۱۹۹۶) و مديريت کيفيت فراگير موسسه فدرال کيفيت (۱۹۹۰) استفاده شد. ضرايب پايايي پرسشنامه ها با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه فرهنگ سازماني %۸۰ و براي پرسشنامه مديريت کيفيت فراگير %۹۵ به دست آمد. داده ها با استفاده از روش هاي آماري نظير ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چند متغيري و تحليل واريانس، تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان داد که تمامي مولفه هاي فرهنگ سازماني با استقرار مديريت کيفيت فراگير در مدارس استان سمنان در سطحp<0.000  رابطه معنادار نشان دادند. هم چنين ترکيب مولفه هاي فرهنگ سازماني به عنوان متغيرهاي پيشايند با استقرار مديريت کيفيت فراگير همبستگي چندگانه داشتند. از ديگر نتايج تحقيق آنکه متغيرهاي مقطع تحصيلي، جنسيت و محل مدرسه در رابطه بين فرهنگ سازماني مدارس و استقرار مديريت کيفيت مدارس تاثيرگذار نيستند.