مقاله بررسي رابطه فرهنگ سازماني و مسووليت اجتماعي سازمان ها (CSR) (وزارت نيرو به عنوان مورد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۳۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه فرهنگ سازماني و مسووليت اجتماعي سازمان ها (CSR) (وزارت نيرو به عنوان مورد)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازمان
مقاله مسووليت اجتماعي سازمان ها (CSR)
مقاله مديريت فرهنگ سازماني
مقاله پاسخگويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشبكي اصفهاني اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي شجاعي وهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي رابطه فرهنگ سازماني و مسووليت اجتماعي سازمان ها مي پردازد که وزارت نيرو به عنوان مورد تحقيقاتي انتخاب شده است. در اين مقاله مبــاحث به دو بخش تقسيم شده اند. نخست مباحث مربوط به فرهنگ سازماني و مديريت فرهنگ سازماني عنوان مي شود و سپس تاثير مولفه هاي فرهنگ سازماني بر پياده سازي مسووليت اجتماعي سازمان ها بررسي مي شود. در اين پژوهش، ابتدا مباحث مربوط به ادبيات تحقيق با استناد به مقالات و مدل هاي معتبر بررسي شده است، که فهرست اوليه مربوط به معيارهاي فرهنگ سازماني از مدل بارون و گرينبرگ و معيارها مسووليت اجتماعي سازمان ها از مدل دنيسون استفاده گرديد است و اصلاحات لازم در اين فهرست، از طريق انجام مصاحبه گروه کانون با كارشناسان و صاحبنظران شکل گرفت. همچنين برمبناي اين معيارها، پرسشنامه اي طراحي شد که با استفاده از روش هاي آزمون تحليل واريانس فريدمن و آزمون دوجمله اي، فرضيه هاي تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است.
از يافته هاي اين مقاله مي توان به اين نتيجه رسيد که بين مولفه هاي فرهنگ سازمان و مسووليت پذيري اجتماعي سازمان همبستگي مثبت و بالايي وجود دارد  (P<%5)و اينکه مدل ذهني کارکنان، اصلي ترين مولفه موثر بر مسووليت پذيري اجتماعي سازمان مي باشد.