مقاله بررسي رابطه قيمت نفت خام و گاز طبيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۵۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه قيمت نفت خام و گاز طبيعي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفت و گاز
مقاله قيمت گاز طبيعي
مقاله قيمت نفت خام
مقاله ميزان مصرف کل گاز طبيعي
مقاله الگوهاي اقتصاد سنجي
مقاله خودرگرسيون برداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي تيمور
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرخاني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به بررسي و شناسايي اثر قيمت نفت خام بر گاز طبيعي با درنظر گرفتن ميزان مصرف گاز طبيعي پرداخته مي شود. رفتار بازار گاز طبيعي و نفت خام در بسياري از موارد به يکديگر نزديک است، که مي توان علت را در جانشيني اين دو حامل انرژي جستجو کرد. در اين الگو که با استفاده از تکنيک اقتصادسنجي خود رگرسيوبرداري (VAR) ، اثرات سري هاي زماني متغيرهاي قيمت نفت خام سبد نفتي اوپک، قيمت تجاري گاز طبيعي آمريکا و هم چنين ميزان مصرف کل گاز طبيعي در بخش هاي مختلف صنعتي و خانگي در آمريکا، روي يکديگر مورد نظر قرار گرفته است. آمريکا بيش ترين ميزان مصرف گاز طبيعي را هر سال به خود اختصاص مي دهد و به عنوان يک نماگر اصلي در مصرف گاز محسوب مي شود. داده هاي مورد بررسي در اين پژوهش بصورت ماهانه و در بازه زماني ماه ژانويه سال ۲۰۰۱ تا فوريه سال ۲۰۰۹ مي باشد. وجود رابطه همگرايي از مواردي است که در رابطه متغيرها مشاهده مي شود و بدين ترتيب رگرسيون ساختگي وجود نخواهيم داشت. که از اين نتيجه مي گيريم يک شوک ۱ درصدي در قيمت سبد نفتي اوپک در بلندمدت، باعث تغييري ۴ درصدي در قيمت گاز طبيعي خواهد شد. همچنين يک تغيير ۱۰۰۰۰۰ واحدي در ميزان مصرف گاز طبيعي تغييري به ميزان ۴۴۳/۰ واحد افزايش در قيمت گاز ايجاد خواهد شد.