مقاله بررسي رابطه متغيرهاي کلان اقتصادي و شاخص بازده نقدي سهام در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه متغيرهاي کلان اقتصادي و شاخص بازده نقدي سهام در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متغيرهاي کلان اقتصادي
مقاله شاخص بازده نقدي سهام
مقاله خود رگرسيون برداري با وقفه هاي توزيعي
مقاله نظريه پولي تورم
مقاله نظريه قيمت گذاري آربيتراژ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فرازمند حسن
جناب آقای / سرکار خانم: علي صوفي هاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف تعيين رابطه بلندمدت بين نرخ رشد شاخص بازده نقدي سهام و مجموعه اي از متغيرهاي کلان اقتصادي از قبيل نرخ تورم، نرخ رشد نقدينگي، نرخ ارز و درآمد نفتي، انجام شده است. در اين تحقيق داده ها به صورت فصلي و براي دوره زماني ۱۳۷۷ – ۱۳۸۶ و با استفاده از روش خود رگرسيون برداري با وقفه هاي توزيعي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
آزمون ريشه واحد ديکي فولر تعميم يافته نشان داد که متغير نرخ رشد نقدينگي در سطح و ساير متغيرها در تفاضل مرتبه اول پايا هستند. نتايج آزمون هم جمعي نيز حاکي از وجود رابطه بلندمدت ميان متغيرهاي اقتصادي مزبور و نرخ رشد شاخص بازده نقدي است. رابطه بلندمدت بين نرخ رشد شاخص بازده نقدي و درآمد نفتي و نرخ ارز منفي، و با نرخ تورم، رابطه مثبت است. ضمن اين که معناداري ضريب نرخ رشد نقدينگي، در سطح اطمينان نود درصد رد شد.