مقاله بررسي رابطه مشارکت دبيران در تصميم گيري ها و عملکرد مديران مدارس راهنمايي و متوسطه مراغه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۹۹ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه مشارکت دبيران در تصميم گيري ها و عملکرد مديران مدارس راهنمايي و متوسطه مراغه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله تصميم گيري
مقاله مديران
مقاله ثبات
مقاله کارايي
مقاله رضايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامحسين پورانوري ثريا
جناب آقای / سرکار خانم: ملکي آوارسين صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور تعيين رابطه ميزان مشارکت دبيران در تصميم گيري ها با عملکرد مديران مدارس انجام گرفته است، جامعه مورد مطالعه کليه مديران و دبيران راهنمايي و دبيرستان مراغه در سال ۱۳۸۳ است. حجم نمونه بر اساس اصول علمي و فرمول تعيين حجم نمونه، ۴۰ مدير و ۲۰۰ دبير بوده که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شده اند. براي بررسي فرضيه هاي پژوهش از دو ابزار زير استفاده شده است: الف) پرسشنامه سنجش ميزان مشارکت دبيران با ۴۵ پرسش پنج گزينه اي، ب) پرسشنامه عملکرد مديران با ۱۵ سوال پنج گزينه اي. براي تحليل نتايج آمار توصيفي و آمار استنباطي (آزمون معناداري همبستگي) به کار بسته شده است. نتايج پژوهش نشان داده است بين ميزان مشارکت دبيران در تصميم گيري ها و متغيرهاي عملکرد مدير، ثبات معلمان، کارايي مدرسه، رضايت و انگيزش شغلي معلمان رابطه معناداري وجود دارد.