مقاله بررسي رابطه مصرف انرژي و توليد ناخالص داخلي در کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه مصرف انرژي و توليد ناخالص داخلي در کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف انرژي
مقاله توليد ناخالص داخلي
مقاله كشورهاي در حال توسعه
مقاله کشورهاي توسعه يافته
مقاله هم انباشتگي پانلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: جبرائيلي سودا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر به منظور بررسي رابطه بين مصرف انرژي و توليد ناخالص داخلي در ميان كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته طي دوره زماني ۲۰۰۶- ۱۹۷۰ از آزمون هاي ريشه واحد پانلي، هم انباشتگي پانلي و حداقل مربعات ادغام شده استفاده شده است.
نتايج حاصل نشان مي دهد که رابطه هم انباشتگي بين متغيرها در بلندمدت در بين کشورهاي منتخب در حال توسعه و توسعه يافته وجود دارد هر چند كه اين دو بردار با هم متفاوتند هم چنين، طي دوره مورد بررسي كشورهاي توسعه يافته از نظر مصرف انرژي در سطح بالاتري نسبت به كشورهاي در حال توسعه قرار داشته و ميزان اثرگذاري بلندمدت مصرف انرژي بر توليد ناخالص داخلي اين كشورها كمتر از كشورهاي در حال توسعه است.