مقاله بررسي رابطه مصرف انرژي و ساختار جمعيت (مطالعه موردي: کشورهاي آسياي جنوب غربي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۳۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه مصرف انرژي و ساختار جمعيت (مطالعه موردي: کشورهاي آسياي جنوب غربي)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف انرژي
مقاله اندازه و ساختار سني جمعيت
مقاله کشورهاي آسياي جنوب غربي
مقاله داده هاي تابلويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده خالد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهميت روزافزون منابع انرژي در شكل گيري و رشد فرايندهاي اقتصادي و نيز ضرورت بهره برداري از اين منابع بر پايه ملاحظات زيست محيطي و توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي، موضوع شناسايي و مطالعه عوامل تاثيرگذار بر مصرف انرژي را برجسته مي كند. اندازه و ساختار سني جمعيت نيز از جمله عواملي است كه در مباحث مربوط به مصرف انرژي حايز اهميت مي باشد و کم تر به آن پرداخته شده است. بنابراين مطالعه حاضر تلاش دارد با توجه به نظريه سيكل زندگي مصرف، عامل جمعيت را به صورت اندازه و ساختار سني جمعيت روي مصرف انرژي در ميان کشورهاي آسياي جنوب  غربي، مورد کاوش و ارزيابي قرار دهد. به علاوه از روش داده هاي تابلويي براي برآورد مدل ها استفاده شده است.
نتايج حاصل از برآورد مدل ها، حاكي از آن است كه متغيرهاي توليد ناخالص داخلي سرانه، اندازه جمعيت و نسبت جامعه شهري (شهرنشيني)، در سطح معني داري بالايي داراي اثرگذاري مثبت روي مصرف انرژي هستند. افزون بر اين، اثرگذاري متغير گروه هاي سني جمعيت روي مصرف انرژي، معني دار مي باشد، بنابراين آگاهي از پيامدهاي تغييرات جمعيتي از بعد اندازه و ساختار سني با توجه به روند فزاينده مصرف انرژي در ايران و كشورهاي منطقه، براي برنامه ريزي و سياست گذاري هاي آتي مي تواند اثربخش باشد.