مقاله بررسي رابطه مولفه هاي عدالت سازماني با تعهد سازماني در کارکنان شهرداري شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه مولفه هاي عدالت سازماني با تعهد سازماني در کارکنان شهرداري شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازماني
مقاله عدالت توزيعي
مقاله عدالت رويه اي
مقاله عدالت تعاملي
مقاله تعهد سازماني
مقاله کارکنان شهرداري هاي مرکزي و مناطق شهر اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفوري ورنوسفادراني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي رابطه عدالت سازماني با تعهد سازماني كاركنان شهرداري هاي مركزي و مناطق شهر اصفهان طراحي شد. در اين پژوهش تعداد ۲۲۳ نفر از کارکنان شهرداري هاي مرکزي و مناطق شهر اصفهان به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. براي سنجش عدالت سازماني از پرسشنامه عدالت سازماني (نيهوف و مورمن، ۱۹۹۳) و جهت سنجش تعهد سازماني از پرسشنامه تعهد سازماني (مي ير، آلن و اسميت، ۱۹۹۳) و به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري ضريب همبستگي ساده و چندگانه (تحليل رگرسيون) استفاده شد. نتايج حاكي از آن بود كه عدالت سازماني و سه مولفه آن همبستگي مثبت و معني داري با هر يك از حيطه هاي تعهد سازماني يعني تعهد سازماني عاطفي، تعهد سازماني هنجاري و تعهد سازماني مستمر داشتند. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نيز حاكي از آن بود كه سه نوع عدالت سازماني يعني عدالت توزيعي، عدالت رويه اي و عدالت تعاملي با تعهد سازماني همبستگي چندگانه معني داري داشتند.