مقاله بررسي رابطه مولفه هاي هوش هيجاني و عملکرد تحصيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۸۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه مولفه هاي هوش هيجاني و عملکرد تحصيلي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله عملکرد تحصيلي
مقاله خوش بيني
مقاله خرسندي
مقاله تحمل استرس
مقاله کنترل تکانه و مساله گشايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زهراكار كيانوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر، بررسي رابطه مولفه هاي هوش هيجاني و عملکرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلام شهر است. جامعه آماري اين تحقيق، کليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر است. از اين جامعه با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي ۴۰۰ نفر (۲۰۰ دانشجوي پسر و ۲۰۰ دانشجوي دختر) انتخاب و با پرسشنامه هوش هيجاني بار- ان مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج تحقيق نشان مي دهد که ضريب همبستگي محاسبه شده، بين همه مولفه هاي هوش هيجاني و عملکرد تحصيلي مثبت و معنادار است، همچنين نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان مي دهد که در بين مولفه هاي هوش هيجاني، مولفه هاي خوش بيني، خرسندي، تحمل استرس، کنترل تکانه و مساله گشايي، پيش بيني کننده هاي معناداري براي عملکرد تحصيلي هستند.