مقاله بررسي رابطه ميان انواع سبک هاي فرزندپروري والدين و بروز علايم بي اشتهايي رواني در دختران نوجوان ۱۴ تا ۱۷ ساله شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۷۷۵ تا ۷۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ميان انواع سبک هاي فرزندپروري والدين و بروز علايم بي اشتهايي رواني در دختران نوجوان ۱۴ تا ۱۷ ساله شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک هاي فرزندپروري
مقاله بي اشتهايي رواني
مقاله نوجواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومني فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: اميري شعله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام پژوهش شناسايي رابطه ميان انواع سبک هاي فرزندپروري و بروز علايم بي اشتهايي رواني در دختران نوجوان ۱۴ تا ۱۷ ساله شهر اصفهان بود. نمونه اين پژوهش شامل ۵۳ نفر از دختران نوجوان و والدين آن ها بودند که از طريق نمونه گيري هدفدار انتخاب شدند. ابزارهاي به کار رفته شامل پرسشنامه سبک هاي فرزندپروري باوم ريند و پرسشنامه سنجش رفتار تغذيه اي مينه سوتا بوده است. داده ها با استفاده از همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحليل آماري داده ها نشان داد که بين سبک فرزندپروري قاطع و اطمينان بخش والدين با بروز علايم بي اشتهايي رواني در دختران نوجوان رابطه منفي معنادار و بين سبک فرزندپروري مستبدانه والدين با بروز علايم بي اشتهايي رواني در اين آزمودني ها رابطه مثبت معنادار وجود داشت. هم چنين رابطه معناداري بين سبک فرزندپروري سهل گيرانه با بروز علايم بي اشتهايي رواني مشاهده نشد. بنابراين مي توان گفت که سبک فرزندپروري والدين نقش مهمي در بروز يا عدم بروز علايم اختلال بي اشتهايي رواني و ساير زيرمقياس هاي آن داشته است. هم چنين به نظر مي رسد که دو سبک قاطع و اطمينان بخش و مستبدانه در قياس با سبک سهل گيرانه نقش مهم تري در پيش بيني بروز يا عدم بروز علايم اين اختلال دارند. نتايج بدست آمده بر مبناي نظريه ها مورد تبيين قرار گرفته است.