مقاله بررسي رابطه ميان انگيزه شغلي مديران، رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان (دبيران) مقطع متوسطه شهرستان مرودشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ميان انگيزه شغلي مديران، رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان (دبيران) مقطع متوسطه شهرستان مرودشت
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزه شغلي
مقاله رضايت شغلي
مقاله تعهد سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعتچي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي نوشاد
جناب آقای / سرکار خانم: نمازي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش بررسي ارتباط انگيزش شغلي مديران، رضايت شغلي و تعهد سازماني دبيران مدارس متوسطه شهرستان مرودشت است. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است و در زمره پژوهش هاي کاربردي قرار مي گيرد. جامعه آماري شامل تمامي مديران و دبيران دبيرستان هاي شهرستان مرودشت است. بر اساس جدول مورگان ۵۰ نفر از مديران و ۲۵۰ نفر از دبيران به شيوه تصادفي چندمرحله اي انتخاب شده اند. براي گردآوري داده ها از ۳ پرسشنامه انگيزه شغلي مديران، رضايت شغلي و تعهدسازماني استفاده شد. داده هاي جمع آوري شده از راه آزمون هاي همبستگي پيرسون، آزمون t و رگرسيون چندمتغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان داد كه بين متغيرهاي سه گانه انگيزش شغلي مديران، رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان رابطه اي معنادار وجود ندارد.