مقاله بررسي رابطه ميان بازدهي سهام و تورم با استفاده از تجزيه و تحليل موجک در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي ايران از صفحه ۵۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ميان بازدهي سهام و تورم با استفاده از تجزيه و تحليل موجک در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازده سهام
مقاله تورم
مقاله تجزيه و تحليل موجک
مقاله همبستگي
مقاله فرضيه فيشر
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشيري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: پاكيزه كامران
جناب آقای / سرکار خانم: دبيريان منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله يک مطالعه تجربي براي بررسي رابطه ميان بازده شاخص سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقياسي موجک در بورس اوراق بهادار تهران است. در اين پژوهش، ضمن مرور اجمالي برخي پژوهش هاي تجربي پيشين، فرضيه فيشر مبني بر وجود رابطه مثبت بين نرخ بازدهي اسمي سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقياسي موجک را آزمون مي نماييم. روش چندمقياسي امکان بررسي رابطه ياد شده را در مقياس هاي زماني متفاوت فراهم مي نمايد. نتايج تحليل رگرسيون در محدوده موجک و همبستگي موجک نشان مي دهد که رابطه بين تورم و بازده سهام در افق کوتاه مدت، منفي و در افق ميان مدت و بلندمدت مثبت است. يافته هاي اين پژوهش با نتايج مطالعات عزيزي (۱۳۸۳)، بودوخ و ريچاردسون (۱۹۹۳)، ونگ و وو (۲۰۰۰) و راين (۲۰۰۶) که با رويکردهاي غير از تجزيه و تحليل موجک انجام شده اند، سازگار است. يافته هاي اين پژوهش همچنين از فرضيه فيشر حمايت قوي نموده و با نتايج کيم و اين (۲۰۰۵) که رابطه بين تورم و بازده سهام را با استفاده از رويکرد تجزيه و تحليل موجک مورد مطالعه قرارداده ند، تا حدي متفاوت است ولي سازگاري نسبي دارد. بدين ترتيب که در مطالعه کيم و اين رابطه بين تورم و بازده سهام در کوتاه و بلندمدت، مثبت اما در دوره هاي ميان مدت، منفي است.