مقاله بررسي رابطه ميان راهبردهاي رويارويي با استرس شغلي و خشنودي شغلي مشاوران نواحي آموزش و پرورش شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۳۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ميان راهبردهاي رويارويي با استرس شغلي و خشنودي شغلي مشاوران نواحي آموزش و پرورش شهر شيراز
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشنودي شغلي
مقاله راهبرد رويارويي
مقاله استرس شغلي
مقاله مشاوران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي سروستاني فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعتي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه ميان راهبردهاي رويارويي با استرس شغلي و خشنودي شغلي مشاوران مدارس شهر شيرازبوده است. روش پژوهش از نوع همبستگي و پس رويدادي بوده است و جامعه آماري شامل مشاوران (زن، مرد) نواحي چهارگانه آموزش و پرورش شهر شيراز در سال تحصيلي ۸۶-۸۵ بودند. نمونه پژوهش شامل ۱۰۴ مشاور (۵۲ مرد، ۵۲ زن) بود كه از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش عبارت بودند از: ۱٫ پرسشنامه راهبردهاي رويارويي (CSQ) كه شامل ۶۰ پرسش است؛ ۲٫ پرسشنامه استرس شغلي كه شامل ۵۷ پرسش است؛ ۳٫ پرسشنامه خشنودي شغلي كه شامل ۷۱ پرسش است. داده ها به روش همبستگي و تحليل رگرسيون چند متغير و آزمون T مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. بررسي ها در سطح ۹۵ تا ۹۹ درصد اطمينان نشان داد که: ۱- بين راهبردهاي رويارويي و استرس شغلي و خشنودي شغلي رابطه اي معنادار وجود داشت؛ ۲- مشاوراني كه از راهبرد شناختي رويارويي استفاده مي كنند، نسبت به مشاوراني كه از راهبرد هيجاني رويارويي استفاده مي كنند از استرس شغلي پايين تري برخوردارند؛ ۳- بين راهبرد شناختي رويارويي با استرس شغلي رابطه اي معنادار وجود داشت؛ ۴- بين راهبرد شناختي رويارويي با خشنودي شغلي رابطه اي مثبت و معنادار وجود داشت؛ ۵- بين خشنودي شغلي با استرس شغلي رابطه اي معنادار و منفي وجود داشت؛ ۶- مشاوران مرد در مقايسه با زنان از رويكرد هيجاني بيشتري استفاده مي كنند.