مقاله بررسي رابطه ميان ساختار سازماني و کارآفريني سازماني (مورد مطالعه دانشگاه شهيد بهشتي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ميان ساختار سازماني و کارآفريني سازماني (مورد مطالعه دانشگاه شهيد بهشتي)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار سازماني
مقاله کارآفريني سازماني
مقاله دانشگاه شهيد بهشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي مرداني مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي در اين پژوهش بررسي رابطه ميان ساختار سازماني و کارآفريني سازماني در دانشگاه شهيد بهشتي بوده است. پژوهش توصيفي از نوع همبستگي و پيمايشي بوده است. جامعه مورد پژوهش تمامي کارکنان رسمي، قراردادي و پيماني که داراي مدرک کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا بوده اند که با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي تعداد۱۰۳ نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شده اند .به منظور گردآوري داده ها از فرم پرسشنامه محقق ساخته (پرسشنامه کارآفريني سازماني) وپرسشنامه استاندارد (ساختار سازماني) استفاده شده است. داده هاي جمع آوري شده، به دو شيوه توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چند متغيره) تجزيه و تحليل شده اند. نتايج پژوهش حاکي از اين است که بين ساختار سازماني و کارآفريني سازماني رابطه اي معنادار وجود دارد و بين مولفه هاي ساختار سازماني (رسميت، پيچيدگي و تمرکز) با کارآفريني سازماني رابطه معکوس وجود دارد. يعني هر چه رسميت، قانون و مقررات و پيچيدگي در سطح (عمودي، افقي، جغرافيايي) و تمرکز سازماني بالاتر باشد، کارآفريني سازماني کمتر مي شود و بين تخصص گرايي و کارآفريني سازماني رابطه معنادار وجود ندارد.