مقاله بررسي رابطه ميان ميزان آمادگي دبيران جهت اجراي مديريت کيفيت فراگير با فرهنگ سازماني و اثربخشي مديران متوسطه شهر مرودشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۹۱ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ميان ميزان آمادگي دبيران جهت اجراي مديريت کيفيت فراگير با فرهنگ سازماني و اثربخشي مديران متوسطه شهر مرودشت
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت کيفيت فراگير
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله اثربخشي مديران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: قلتاش عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي رابطه ميان ميزان آمادگي دبيران جهت اجراي مديريت کيفيت فراگير با فرهنگ سازماني و اثربخشي مديران متوسطه شهر مرودشت بوده است. جامعه آماري اين پژوهش تمامي دبيران مقطع متوسطه شهر مرودشت بوده اند، روش نمونه گيري به صورت طبقه اي تصادفي بوده و براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شد که حجم نمونه ۲۹۹ نفر بدست آمد و از اين تعداد ۱۰۸ نفر را دبيران مرد و ۱۹۱ نفر را دبيران زن تشکيل داده اند. جهت جمع آوري داده ها در اين پژوهش از پرسشنامه هاي مديريت كيفيت فراگير و فرهنگ سازماني و اثربخشي سازماني استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده از روش آماري رگرسيون چند متغيره استفاده شد که نتايج زير بدست آمد:
۱- متغيرهاي مديريت کيفيت فراگير و فرهنگ سازماني مي توانند اثر بخشي مديران را پيش بيني کنند.
۲- از ابعاد مديريت کيفيت فراگير، ابعاد مشتري مداري، ارزشيابي، بهبود مستمر و تصميم گيري در تعيين فرهنگ سازماني دبيران نقش دارند.
۳- از ابعاد مديريت کيفيت فراگير، ابعاد مشتري مداري و ارزشيابي در اثر بخشي مديران نقش دارند.
۴- از ابعاد فرهنگ سازماني، ابعاد مشتري مداري، ارزشيابي، ابتکار، هدايت، هماهنگي و مسووليت در تعيين اثربخشي مديران نقش بسزايي دارند.