مقاله بررسي رابطه ميان هوش هيجاني، رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان كارخانه بخش خصوصي در شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۲۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ميان هوش هيجاني، رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان كارخانه بخش خصوصي در شهر شيراز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله رضايت شغلي
مقاله تعهد سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استوار صغري
جناب آقای / سرکار خانم: اميرزاده خاتوني ماندانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه ميان هوش هيجاني، رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان يک شرکت خصوصي است. در اين پژوهش پنج فرضيه مورد بررسي قرار گرفت. نمونه پژوهش شامل ۲۰۰ نفر از كاركنان است كه با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شده اند. اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بوده است. جهت جمع آوري داده ها، از پرسشنامه هوش هيجاني آوستين، رضايت شغلي (JDI) و تعهد سازماني (OCQ) استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (ضريب همبستگي ساده، رگرسيون چندگانه) استفاده شده است. نتايج نشان داد كه رابطه ميان هوش هيجاني و رضايت شغلي، هوش هيجاني و تعهد سازماني، رضايت شغلي و تعهد سازماني معنادار مي باشد. همچنين ميان هوش هيجاني با رضايت شغلي و هوش هيجاني با تعهد سازماني نيز رابطه اي چندگانه وجود دارد كه هوش هيجاني ۱۶ درصد از واريانس رضايت شغلي را پيش بيني مي كند و هوش هيجاني ۱۴ درصد از واريانس تعهد سازماني را پيش بيني مي كند.