مقاله بررسي رابطه ميان يادگيري سازماني و بکارگيري فناوري هاي ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار در سال تحصيلي ۸۷ – ۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ميان يادگيري سازماني و بکارگيري فناوري هاي ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار در سال تحصيلي ۸۷ – ۸۶
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري سازماني
مقاله فناوري هاي ارتباطات و اطلاعات
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: اسلاميه فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي رابطه ميان يادگيري سازماني و بکارگيري فناوري هاي ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار بوده است. جامعه آماري پژوهش اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد گرمسار بودند که به تعداد ۱۰۰ نفر به روش تصادفي ساده به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از دو پرسشنامه بسته پاسخ استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها، از روش هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي چون آزمون هاي خي دو و همبستگي اسپيرمن استفاده شد. نتايج نشان داد که با اطمينان %۹۵ بين يادگيري سازماني و بکارگيري فناوري هاي ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار رابطه اي معنادار وجود داشت و همچنين بين دو متغير، همبستگي مستقيم و مثبت وجود داشت.