مقاله بررسي رابطه ميان يادگيري سازماني و عملکرد سازماني؛ مطالعه موردي: واحد نيرو محرکه شرکت ايران خودرو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه اول ۱۳۸۹ در پژوهشنامه مديريت اجرايي از صفحه ۷۵ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ميان يادگيري سازماني و عملکرد سازماني؛ مطالعه موردي: واحد نيرو محرکه شرکت ايران خودرو
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري سازماني
مقاله معيار هاي عملکرد سازماني
مقاله سازمان يادگيرنده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علامه سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: مقدمي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش روز افزون شدت رقابت ميان سازمان ها در قرن کنوني باعث شده آن ها همواره به دنبال راه هايي براي کسب مزيت رقابتي و پيروزي در ميدان رقابت برآيند. يادگيري سازماني يکي از ابزار هاي کسب مزيت رقابتي براي مديران سازمان هاي کنوني به شمار مي آيد. اين مقاله به دنبال بررسي رابطه يادگيري با عملکرد سازمان است. چهار مولفه:کسب دانش، توزيع دانش، تفسير دانش و حافظه برگرفته شده از مدل هابر (۱۹۹۹) به عنوان شاخص اندازه گيري ميزان حاکميت يادگيري سازماني انتخاب، و شاخص هاي عملکرد سازماني نيز قدرت رقابت و نوآوري سازمان و نتايج مالي اقتصادي در نظر گرفته شده است (لوپز و پيون و اورداس ،۲۲۷:۲۰۰۵). واحد نيرو محرکه ايران خودرو به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است. در اين واحد پنجاه تن از مديران مياني و ارشد به عنوان نمونه تحقيق به صورت تصادفي ساده (از ميان سيصد مدير) انتخاب گرديدند و داده ها با پرسشنامه استاندارد جمع آوري و از نرم افزار سيزده spss براي آزمون فرضيات و تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد. آزمون فرضيات تحقيق نشان داد که يادگيري سازماني رابطه معناداري با عملکرد سازمان دارد؛ چرا که ضريب همبستگي پيرسون ميان اين دو متغير با sig=0.002 برابر ۰٫۵۱ گرديد. ولي علت تاثير يادگيري سازماني بر عملکرد سازمان تنها تاثير آن بر توان رقابت و نوآوري سازمان است؛ چرا که داده ها نشان مي دهد که ضريب همبستگي پيرسون ميان متغير يادگيري سازماني و نتايج مالي و اقتصادي sig=0.000 برابر ۰٫۶۵ گرديد، رابطه معناداري ميان يادگيري سازمان و نتايج مالي / اقتصادي سازمان وجود ندارد.