مقاله بررسي رابطه ميزان ادراک صدا، سرسختي روان شناختي و سلامت روان با کيفيت زندگي در ساکنين مناطق پرسر و صداي شهر رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۴۷۵ تا ۴۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ميزان ادراک صدا، سرسختي روان شناختي و سلامت روان با کيفيت زندگي در ساکنين مناطق پرسر و صداي شهر رشت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي صوتي
مقاله کيفيت زندگي
مقاله سرسختي روان شناختي
مقاله سلامت روان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري نيا ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه ادراک صدا، سرسختي روان شناختي و سلامت روان با کيفيت زندگي زنان خانه دار شهر رشت انجام شده است.
روش بررسي: پس ازاندازه گيري ميزان صدا در خيابان هاي مختلف، ۵۰ زن خانه دار ساکن درد و خيابان پر سر صداي شهر رشت به صورت تصادفي انتخاب شده، پرسش نامه هاي تحقيق را تکميل کردند. داده هاي به دست آمده با ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد که ميزان ادراک صدا، سرسختي روان شناختي و سلامت رواني با کيفيت زندگي رابطه معني دار دارد. مقدار آمار F به دست آمده از تحليل رگرسيون در سطح ۰٫۰۱ >P معني دار بوده، ۹۱% واريانس ميان ميزان صدا با سرسختي روان شناختي، سلامت روان با کيفيت زندگي مشترک است. از بين ميزان ادراک صدا، سرسختي روان شناختي و سلامت رواني، ادراک صدا و سلامت رواني توانسته است واريانس مربوط به کيفيت زندگي زنان خانه دار را تبيين کند به اين معني که افزوده شدن مقدار واريانس سرسختي روان شناختي به معادله، موجب افزايش معني داري نشده است.
نتيجه گيري: باتوجه به اثرگذاري مولفه هاي محيطي (نظير صدا) و روان شناختي (نظيرسلامت رواني) بر کيفيت زندگي، توسعه و پيشرفت جوامع و کاهش هزينه هاي خدمات اجتماعي، پيشنهاد اين تحقيق اين است که همه نهادهاي مسوول و دست اندرکار سلامتي جامعه، برنامه هاي خود را جهت ارتقاي کيفيت زندگي آحاد اجتماعي تنظيم کنند و اين کار را از طريق کاهش آثار خطرناک و زيان بار متغيرهاي محيطي و تقويت مولفه هاي روان شناختي انجام دهند.