مقاله بررسي رابطه ميزان فلوئورايد آب آشاميدني با DMFT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۶۸ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ميزان فلوئورايد آب آشاميدني با DMFT
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله DMFT
مقاله فلوئورايد آب
مقاله بهشهر
مقاله اسپکتوفتومتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي قره تپه ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: شيوا آتنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به شيوع بالاي پوسيدگي دندان و عوارض شناخته شده آن و ضرورت بررسي اتيولوژيک بيماري و بمنظور تعيين رابطه فلوئورايد آب آشاميدني با ميزانDMFT ، اين تحقيق در مناطق روستایي شهرستان بهشهر در سال ۱۳۸۵ انجام گرفت.
مواد و روش ها: تحقيق با روش historicul chohort به تعداد ۱۶۵ نفر گروه مورد در مناطق با فلوئورايد کمتر از  ppm 0.4و تعداد ۱۶۴ نفر گروه شاهد با فلوئورايد مناسب بين ۰٫۶-۱٫۲ ppm که از نظر ارتفاع سکونت. سن، جنس، سمت در شغل نان آور، مدت اقامت و سطح سواد و بعد خانوار مشابه بودند انجام گرفت و نمونه گيري به روش مبتني بر هدف بود. وضعيت DMFT آنها مطابق استاندارد تعيين و نقش فلوئورايد آب آشاميدني پايين با بروز بيشتر از ۵ دندان با آماره کي دو مورد قضاوت قرار گرفت.
يافته ها: ميزان DMFT در مناطق مورد برابر ۷٫۹±۱۱٫۷ و شاهد ۶٫۶±۸٫۴ بود (P<0.0005)
مردم مناطق مورد ۸۳ درصد DMFT بالاتر از ۵ داشته و شاهد R.R (P<0.0005) %65 فلوئورايد آب کم با بروز DMFT بالاتر از ۵ افراد مورد ۱٫۳ برابر بيشتر از شاهد بوده است  (R.R=1.3)و خطر منتسب به پوسيدگي بالا براي مردم با فلوئورايد کم آب آشاميدني ۱۸ درصد بوده است.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد ميزان فلوئورايد کم آب آشاميدني شانس بروز DMFT بالا را افزايش مي دهد انجام تحقيق تجربي بمنظور تعيين تاثير افزودن فلوئورايد در پيشگيري از DMFT توصيه مي شود.