مقاله بررسي رابطه ميزان مشارکت فعال دانش آموزان در جريان تدريس با پيشرفت تحصيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۶۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ميزان مشارکت فعال دانش آموزان در جريان تدريس با پيشرفت تحصيلي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت فعال دانش آموز
مقاله تعامل کلامي معلم و دانش آموزان
مقاله سيستم تجزيه و تحليل ارتباط کلامي فلندرز
مقاله گفتار محدود دانش آموز
مقاله گفتار محدود دانش آموز و پيشرفت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي فيروز
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي‌ آذر اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري رجب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشارکت فعال دانش آموزان در فرايند ياددهي و يادگيري يکي از مباحث اساسي است که توجه بسياري از محققان را به خود جلب کرده است، چون مشارکت فعال دانش آموز در فرايند تدريس موجب درگيري ذهني آنها و افزايش ميزان يادگيري مي شود. در اين تحقيق ميزان گفتار معلم و دانش آموز بر اساس سيستم تحليل ارتباط کلامي فلندرز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است، تا مشخص شود که ميزان گفتار معلم و دانش آموز و ميزان مشارکت آنها به چه ميزان است. براي بررسي اين موضوع ۶۰ کلاس سوم متوسطه (۳۰ کلاس دخترانه و ۳۰ کلاس پسرانه) از سه رشته ادبيات و علوم انساني، رياضي ـ فيزيک و علوم تجربي از نواحي پنچگانه آموزش و پرورش شهر تبريز به شيوه نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي انتخاب گرديد. ۱۰ کدبردار از طريق مشاهده فرايند تدريس داده ها را جمع آوري نمودند. سپس بر اساس سيستم تحليل ارتباط کلامي فلندرز، فراواني عوامل دهگانه محاسبه گرديد. بر اساس نتايج به دست آمده بين ميانگين مشارکت فعال و نوع گفتار آزادانه و محدود بين دانش آموزان دختر و پسر و همچنين بر اساس رشته تحصيلي تفاوت معني دار آماري وجود ندارد. ولي بين ميزان مشارکت و نوع گفتار آزادانه و محدود دانش آموز با پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت وجود دارد.