مقاله بررسي رابطه نرخ سود سپرده هاي بانكي و قيمت مسكن در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۶۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه نرخ سود سپرده هاي بانكي و قيمت مسكن در ايران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسكن
مقاله قيمت مسكن
مقاله نرخ سود سپرده هاي بانكي
مقاله مدل خودرگرسيوني برداري
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سوري اميررضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله، بررسي رابطه بين نرخ سود سپرده هاي بانکي و قيمت مسکن در ايران مي باشد. در اين راستا از چندين الگوي خودرگرسيوني برداري VAR استفاده شده است که شامل متغيرهاي نرخ هاي سود حقيقي سپرده هاي بانکي (يك ساله و پنج ساله) و متغيرهاي حجم پول در گردش (شامل نرخ رشد پايه پولي و نرخ رشد نقدينگي) و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سرانه به عنوان متغيرهاي تعيين کننده طرف تقاضا و هزينه هاي خدمات ساختماني و نيز ساخت مسکن جديد به عنوان متغيرهاي تعيين کننده سمت عرضه هستند. در اين پژوهش با استفاده از داده هاي فصلي سال هاي ۱۳۸۶-۱۳۷۰، هفت مدل مختلف برآورد شد، و نتايج مدل ها نشان داد كه با كاهش نرخ هاي سود سپرده هاي بانكي جذابيت بازار مسكن به عنوان دارايي جايگزين افزايش و تقاضا براي آن افزايش مي يابد، كه منجر به افزايش قيمت مسكن خواهد شد. به عبارتي بين نرخ هاي سود سپرده هاي بانکي و قيمت مسکن، رابطه اي منفي برقرار است.