مقاله بررسي رابطه نقش اجتماعي پليس و احساس امنيت خانواده ها مطالعه موردي (شمال تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه نقش اجتماعي پليس و احساس امنيت خانواده ها مطالعه موردي (شمال تهران)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقش اجتماعي
مقاله احساس امنيت
مقاله پليس جامعه محور
مقاله خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورموذن علي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كار پليس با محوريت جامعه از جمله مدلهاي نظري راهبرد پليس مي باشد كه در سالهاي اخير به الگوي غالب و كارآمدي در فرآيند امور پليسي تبديل شده است. بازتاب فلسفه كار پليسي با محوريت جامعه در نقش اجتماعي پليس متجلي مي گردد و از اين رويكرد است كه خدمات پليس بر اساس توقعات و انتظارات مردم و نهادهاي اجتماعي بازخواني و تعريف مي شود.
«پژوهش» حاضر تحقيقي كاربردي است كه نقش اجتماعي پليس را در نظريه مدل جديد اداره امور پليسي با محوريت جامعه و نقش آن در تعيين و تغيير كاركردهاي پليس و تاثير بي شائبه آن بر احساس امنيت نهاد خانواده ها را به محك آزمايش گذاشته است. اهتمام اصلي اين پژوهش آن بوده كه با حفظ مرجعيت و اقتدار دولتي پليس، ضرورت وجود نقش اجتماعي آن را در پرتو و معطوف به تقويت و تحكيم رابطه با خانواده تبيين نمايد.
بدين ترتيب ابتدا شأن دولتي پليس تشريح و نقش اجتماعي آن مورد بحث قرار گرفته است. سپس ظرفيت امنيتي نهاد خانواده در حكم منبعي نيرومند و اساسي در راستاي گسترش و تحكيم امنيت و ثبات اجتماعي مورد بحث واقع شده و نقش و اهميت خانواده از اين زاويه بررسي شده است.
اين پژوهش با شيوه پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماري آن شامل مجموعه خانواده هاي ساكن درشمال تهران بوده که رابطه نقش اجتماعي پليس و احساس امنيت خانواده ها در جامعه آماري با انتخاب نمونه و توزيع پرسشنامه بين سرپرستان خانواده ها، مورد سنجش واقع و پس از تجزيه و تحليل داده ها با روشهاي آماري نتايج حاصله بر اساس فرضيات تحقيق مشخص و پس از تشريح آن، پيشنهادات لازم در رابطه با موضوع تحقيق ارايه گرديده است.
از يافته هاي اين پژوهش مي توان جهت شفاف سازي و تقويت نقش اجتماعي پليس در برنامه هاي آموزشي و تعديل كاركردهاي پليس بهره گيري كرد.