مقاله بررسي رابطه نماز با ميزان افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در طب و تزکيه از صفحه ۲۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه نماز با ميزان افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نماز
مقاله افسردگي
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: مولايي بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه دلاور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: ورود به دانشگاه و شروع زندگي دانشجويي به نوعي سرآغاز رويايي يا مجموعه اي مجهولات، تحولات و تغييرات مي باشد كه بي شك پيامدهايي از قبيل احساس ترس، افسردگي، اختلالات انطباقي، رفتاري و اخلاقي در پي خواهد داشت از آنجا كه نماز، دعا، نيايش و مناجات در فرهنگ غني اسلام ذكر محسوب مي شوند و برابر آيات و روايات اذكار به عنوان يك سپر حمايتي انسان را در برابر مسايل و بلايا حفظ مي نمايد. اين بررسي هم در اين راستا انجام شده است.
مواد و روش ها: اين پژوهش يك بررسي توصيفي- تحليلي است كه بر روي ۴۰۹ دانشجو دانشگاه علوم پزشكي اردبيل با استفاده از نمونه گيري طبقه اي انجام شده است. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه تنظيمي در مورد نگرش به نماز و پرسشنامه استاندارد «بك» براي بررسي افسردگي بود. اطلاعات پس از جمع آوري با استفاده از آزمونهاي آماري توصيفي و استنباطي، تجزيه و تحليل گرديده است.
يافته ها: نتايج نشان داد شيوع افسردگي در دانشجويان حدود %۵۰٫۸ مي باشد. بين وضعيت مالي، محل سكونت با ميزان افسردگي ارتباط آماري معني داري وجود داشت (P<0.05)، %۸۰٫۴ دانشجويان به نماز نگرش مثبت داشتند و بين نگرش به نماز با جنس، مقاطع تحصيلي، وضعيت تاهل، محل سكونت و سطح سواد مادر و معدل نيمسال قبل از دانشجو ارتباط آماري معني دار داشت ((P<0.05. ميزان افسردگي با نگرش مثبت به نماز در دانشجويان كمتر شده است.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش و اهميت دادن به ساير مستحبات كه موجب كاهش ميانگين نمره افسردگي مي شود، پژوهشگران پيشنهاد مي كنند براي برخورداري از فوايد جسمي و روحي نماز در كاهش و رفع افسردگي نسبت به ترويج فرهنگ نماز و اقامه نماز در دانشگاهها و جامعه اقدامات موثرتري انجام گيرد.