مقاله بررسي رابطه نگرش خوردن و خود تنظيمي با سبک زندگي در زنان چاق و عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه نگرش خوردن و خود تنظيمي با سبک زندگي در زنان چاق و عادي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش خوردن
مقاله خود تنظيمي
مقاله سبك زندگي
مقاله چاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي آذرميدخت
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري تشويه فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: سروقد سيروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چاقي اصطلاحي پزشكي است كه حالتي از افزايش وزن بدن (بافت چرب) را توصيف مي كند كه مي تواند پيامدهاي ناخوشايندي براي سلامتي داشته باشد. هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين نگرش خوردن، خود تنظيمي با ابعاد سبك زندگي در زنان چاق و عادي شهر شيراز بود. جامعه آماري شامل کليه زنان شهر شيراز بود که تعداد ۲۰۲ نفر از آن ها (۱۰۱ نفر با اضافه وزن و چاقي و ۱۰۱ نفر با وزن عادي) به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. داده با استفاده از پرسشنامه هاي نگرش خوردن، خود تنظيمي و سبك زندگي جمع آوري شد. داده هاي تن سنجي بر اساس شاخص توده بدني (BMI) و با همکاري کارشناس تغذيه محاسبه گرديد. تجزيه و تحليل داده ها بر حسب ضريب همبستگي پيرسون وآزمون تي مورد تحليل قرار گرفت. نتايج يافته ها نشان دادکه بين نگرش خوردن و ابعاد سبك زندگي و نگرش خوردن و خود تنظيمي رابطه منفي معني دار وجود دارد. بين خود تنظيمي و ابعاد سبك زندگي رابطه مثبت معني دار ديده شد. اين يافته ها همچنين نشان داد که در مقايسه نگرش خوردن، خود تنظيمي و ابعاد سبك زندگي در زنان چاق و عادي تفاوت معني دار وجود دارد.