مقاله بررسي رابطه همجوشي فکر – عمل، احساس مسووليت و گناه با ابعاد مختلف علايم وسواس در دانشجويان دانشگاه شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۶۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه همجوشي فکر – عمل، احساس مسووليت و گناه با ابعاد مختلف علايم وسواس در دانشجويان دانشگاه شيراز
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همجوشي فكر – عمل
مقاله احساس مسووليت
مقاله احساس گناه
مقاله اختلال وسواس فكري – عملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورفرج عمران مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقيق حاضر بررسي اين مطلب است که کداميک از سازه هاي همجوشي فکر – عمل (TAF)، احساس مسووليت و احساس گناه در نظريه هاي سالکوسکيس و راچمن در زمينه اختلال وسواس فکري – عملي، نشانه هاي اصلي وسواس را بيشتر پيش بيني مي کنند. بدين منظور نمونه اي به حجم ۵۶۵ نفر از دانشجويان دانشگاه شيراز بر اساس روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند و به مقياس هاي TAF-R، پادوآ، نگرش مسووليت پذيري و پرسشنامه گناه پاسخ دادند. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه گام به گام نشان داد که خرده مقياس هاي همجوشي فکر – عمل بيشتر نشانه هاي اصلي وسواس را پيش بيني مي کنند. سازه TAF اخلاقي نشانه کنترل فکر، احتمال وقوع افکار در مورد خود نشانه ترس از آلودگي و احتمال وقوع وقايع منفي نشانه هاي وارسي و نگراني از دست دادن کنترل رفتار حرکتي را بيشتر پيش بيني مي کند.