مقاله بررسي رابطه همگرايي نامتقارن نرخ واقعي ارز و تراز تجاري در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۷۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه همگرايي نامتقارن نرخ واقعي ارز و تراز تجاري در ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همگرايي نامتقارن
مقاله الگوي خود بازگشت آستانه اي آني
مقاله الگوي تصحيح خطاي آستانه اي
مقاله تراز بازرگاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرين بخش ماسوله شمس اله
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: اميري ماهاني نازنين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله رابطه همگرايي نامتقارن بين تراز تجاري، صادرات و واردات با نرخ ارز، با استفاده از روش اندرز – سيكلاس مورد بررسي قرار مي گيرد. بدين منظور از دو الگوي خود بازگشت آستانه اي (TAR) و خود بازگشت آستانه اي آني (M-TAR) استفاده نموده ايم. نتايج حاصل از برآورد دو الگوي مزبور نشان از وجود رابطه همگرايي نا متقارن بين تراز تجاري (غيرنفتي)، صادرات (غيرنفتي) و واردات با نرخ ارز دارد. همچنين به منظور بررسي پويايي كوتاه مدت بين متغيرهاي مزبور با نرخ ارز الگوي تصحيح خطاي آستانه اي برآورد شده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه فرضيه اصلي الگو يعني وجود رابطه همگرايي نا متقارن بين نرخ واقعي ارز و تراز تجاري مورد تاييد قرار مي گيرد. علاوه بر آن بر اساس نتايج حاصل سرعت تعديل تراز تجاري براي زماني كه بالاتر از مقدار تعادلي خود قرار دارد بيشتر از زماني است كه پايين تر از مقدار تعادلي خود قرار مي گيرد.