مقاله بررسي رابطه هوش سازماني و يادگيري سازماني در بين کارکنان و اعضاي هيات علمي منطقه يک دانشگاه آزاد اسلامي و ارايه الگويي جهت ارتقا يادگيري سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رهبري و مديريت آموزشي از صفحه ۶۳ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه هوش سازماني و يادگيري سازماني در بين کارکنان و اعضاي هيات علمي منطقه يک دانشگاه آزاد اسلامي و ارايه الگويي جهت ارتقا يادگيري سازماني
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري سازماني
مقاله هوش سازماني
مقاله عضو هيات علمي
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمال زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي يونس
جناب آقای / سرکار خانم: سيف محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه هوش سازماني و يادگيري سازماني در بين کارکنان و اعضاي هيات علمي منطقه يک دانشگاه آزاد اسلامي و ارايه الگويي جهت ارتقا يادگيري سازماني انجام گرديد. شيوه انجام تحقيق توصيفي (همبستگي) بود. حجم نمونه براي کارکنان ۱۵۶ نفر و براي اعضاي هيات علمي ۱۶۹ نفر برآورد گرديد و به روش نمونه گيري طبقه اي نسبتي انتخاب شد. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه يادگيري سازماني ديان نيفه ۲۰۰۱ و هوش سازماني آلبرخت ۲۰۰۳ استفاده شد. داده هاي گردآوري شده با استفاده از روش هاي آماري رگرسيون دو متغيري، رگرسيون گام به گام، رگرسيون چندگانه به روش Enter و تحليل مسير تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد که ابعاد هوش سازماني (چشم انداز استراتژيک، سرنوشت مشترک، ميل به تغيير، روحيه، اتحاد، کاربرد دانش و فشار عملکرد) در هر دو گروه آزمودني ها با يادگيري سازماني رابطه مثبت و معناداري دارند. متغيرهاي سرنوشت مشترک، ميل به تغيير و روحيه به ترتيب در هر دو گروه درصد بيشتري از واريانس متغير يادگيري سازماني را تبيين کرده اند. همچنين نتايج مدل پيش بيني يادگيري سازماني از طريق مولفه هاي هوش سازماني نشان داد که ميزان واريانس تبيين شده يادگيري سازماني توسط متغيرهاي سرنوشت مشترک، روحيه، کاربرد دانش و فشار عملکرد برابر ۰٫۸۳ است، همچنين ميزان واريانس تبيين شده سرنوشت مشترک توسط متغيرهايي مانند روحيه، کاربرد دانش و فشار عملکرد برابر ۰٫۶۱ است و ميزان واريانس تبيين شده روحيه توسط متغيرهايي مانند کاربرد دانش و فشار عملکرد برابر ۰٫۵۰ است و در نهايت ميزان واريانس تبيين شده کاربرد دانش توسط متغير فشار عملکرد برابر ۰٫۶۷ است.