مقاله بررسي رابطه هوش عاطفي و سلامت عمومي در مديران زن شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۵۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه هوش عاطفي و سلامت عمومي در مديران زن شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش عاطفي
مقاله سلامت عمومي
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: قادرپور رزگار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروز با توجه به دوگانگي نقش زنان در جامعه و عوامل تهديد کننده سلامت روان آن ها، بررسي عوامل اساسي اثر گذار در اينامر، براي کمک به برنامه ريزي در جهت پيش گيري و بهبوداختلالات رواني، ضروري به نظر مي رسد. يکي از مهم ترين اين عوامل، توجه به ابعاد مختلف هوش عاطفي و پيوند آن با اختلالات رواني است. بار­اوناز هوش عاطفي به عنوان عاملي مهم در شکوفايي توانايي هاي افراد براي دست يابي به موفقيت در زندگي ياد مي کند و آن را با سلامت عاطفي، و در مجموع، سلامت رواني مرتبط مي داند.
پژوهش پيش رو بر آن است که با شيوه يي علي ­ مقايسه يي، به بررسي پيوند بين ابعاد مختلف هوش عاطفي و سلامت عمومي در زنان بپردازد. جامعه آماري پژوهش را همه زنان کارمند شهر اصفهان، و حجم نمونه را ۳۰ نفر از آن ها، که به طور تصادفي انتخاب شدند، تشکيل مي دهند. ابزار اندازه گيري نيز «پرسش نامه سلامت عمومي» و «آزمون هوش عاطفي» است.
نتايج پژوهش نشان داد که بين بعضي از عوامل هوش عاطفي (مهارت هاي بين فردي، روابط بين فردي به همراه آگاهي از عاطفه ديگران، و انعطاف پذيري) و وجود نشانه هاي جسمي و رواني (اضطراب، افسردگي، و اختلال جسمي و رواني به طور کلي) رابطه يي معکوس وجود دارد و زناني که هوش عاطفي بالاتري دارند، بهتر با اختلالات جسمي و رواني کنار مي آيند.