مقاله بررسي رابطه هوش معنوي با ميزان شادکامي دانشجويان دانشگاه بوعلي همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش در نظام هاي آموزشي از صفحه ۸۵ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه هوش معنوي با ميزان شادکامي دانشجويان دانشگاه بوعلي همدان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش معنوي
مقاله شادکامي
مقاله سلامت رواني
مقاله سلامت جسماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معنويت يکي از نيازهاي دروني انسان است که برخي از صاحب نظران، آن را متضمن بالاترين سطوح زمينه هاي رشد شناختي، اخلاقي، عاطفي و تلاش همواره آدمي براي پاسخ دادن به چراهاي زندگي مي دانند.
هوش معنوي به عنوان زيربناي باورهاي فرد نقش اساسي در زمينه هاي گوناگون به ويژه ارتقا و تامين سلامت رواني دارد و از طرفي اهميت نقش شادي در بهداشت رواني، سلامت جسماني، کارآمدي و مشارکت اجتماعي از مهمترين اولويت هاي روان شناسي قرار گرفته است. بنابراين هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين هوش معنوي با ميزان شادي دانشجويان مي باشد.
روش اين پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري شامل کليه دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا است و به نسبت جمعيت هر دانشکده با در نظر گرفتن نسبت جنسيت و گروه هاي آموزشي تعداد ۳۸۰ نفري (۱۸۰ پسر و ۲۰۰ دختر) به عنوان نمونه اين پژوهش به صورت نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند و از پرسشنامه هوش معنوي با ۱۴ گزينه و فهرست شادکامي آکسفورد با ۲۹ گزينه به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است. تحليل نتايج با استفاده از آزمون t مستقل و همبسته و تحليل واريانس نشان داد که بين ميانگين گروه هاي مختلف دانشجويان، تفاوت معناداري وجود دارد. بدين معنا که با افزايش نمره هوش معنوي، ميزان نمره شادکامي نيز افزايش نشان مي دهد.