مقاله بررسي رابطه هوش هيجاني، يادگيري خود تنظيمي و ساختار هدف کلاس با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پايه اول متوسطه شهرستان قروه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۸۵ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه هوش هيجاني، يادگيري خود تنظيمي و ساختار هدف کلاس با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پايه اول متوسطه شهرستان قروه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله هوش هيجاني
مقاله يادگيري خود تنظيمي
مقاله ساختار هدف کلاس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرمهيني فراهاني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالملكي جمال
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر، بررسي رابطه هوش هيجاني، يادگيري خود تنظيمي و ساختار هدف کلاس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول دبيرستان است. جامعه آماري مورد مطالعه دانش آموزان پسر پايه اول دبيرستان شهرستان قروه است که تعداد ۱۲۰ نفر از آن ها به شيوه تصادفي ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات متغيرها و عوامل از آزمون هاي هوش هيجاني سيبر يا شرينگ (Sibrya shering) در سال ۱۹۹۵، راهبرد هاي خود تنظيمي پينتريج و دي گروت ( p. r & degroot،Pintrich) سال ۱۹۹۰ و ساختار هدف کلاس ميگدلي (Migdley) سال ۲۰۰۰ به دست آمد. داده هاي حاصل از آزمون ها با استفاده از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه مورد بررسي و تحليل قرار گرفت، نتايج تحقيق بيانگر آن است که:
اولا: رابطه معناداري در سطح ۰٫۰۵ بين هوش هيجاني، يادگيري خود تنظيمي و ساختار هدف کلاس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان وجود دارد، که بيش ترين و کم ترين ميزان همبستگي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان به ترتيب مربوط به متغير هاي يادگيري خود تنظيمي و ساختار هدف عملکرد گريز کلاس است. دوما متغير هاي هوش هيجاني، يادگيري خود تنظيمي و ساختار هدف کلاس قادر به تبيين ۰٫۳۶۵ کل واريانس متغير پيشرفت تحصيلي هستند و اين مقدار در سطح ۰٫۰۵ معنا دار است و بيش ترين و کم ترين ضريب رگرسيوني b مربوط به متغير هاي يادگيري خود تنظيمي و ساختار هدف عملکرد گريز کلاس هستند.