مقاله بررسي رابطه هوش هيجاني و رضايت زناشويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه هوش هيجاني و رضايت زناشويي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمانيان علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي اكرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به منظور بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي دانشجويان شاغل به تحصيل در مراکز آموزش عالي شهر بجنورد انجام گرفته است.
بدين منظور از جامعه آماري تعداد ۳۰۰ آزمودني (۱۵۰ زن و ۱۵۰ مرد) با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي با در نظر گرفتن سهم هر يک از مراکز آموزش عالي انتخاب شدند. در اين پژوهش براي اندازه گيري هوش هيجاني از پرسشنامه هوش هيجاني فرا خلقي (TMMS) و براي اندازه گيري رضايت زناشويي از پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ استفاده شد. روایي محتوايي هر دو آزمون به تاييد متخصصان رسيد و براي سنجش اعتبار آزمون ها از روش آلفا کرونباخ استفاده شد که به ترتيب ۰٫۷۷ و ۰٫۸۱ به دست آمد.
نتايج تحقيق نشان داد بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي همبستگي مثبت معناداري وجود دارد و هوش هيچاني به تنهايي ۳۰ درصد از تغييرات رضايت زناشويي را تبيين مي کند. همچنين اين تحقيق نشان داد بين مولفه هاي هوش هيجاني (توجه، وضوح، بازسازي خلقي) و رضايت زناشويي همبستگي مثبت معناداري وجود دارد. نتيجه تحليل رگرسيون چند گانه گام به گام نشان داد عامل توجه بيشترين توانايي تبيين تغييرات رضايت زناشويي را دارد و ۱۹ درصد از تغييرات رضايت زناشويي را تبيين مي کند. عامل وضوح ۷ درصد و عامل بازسازي ۳ درصد از تغييرات رضايت زناشويي را تبيين کرده اند. نتيجه تحقيق همچنين نشان داد ميزان هوش هيجاني در زنان به طور معناداري بيشتر از مردان است.